Denna sida är förmodligen granskad och förhoppningsvis godkänd av Försvarets radioanstalt (FRA)
Välkommen till Sveriges hippieaste hemsida
HippieRunes hemsida
Make peace - not war!

Kolla HippieRunes YouTube-kanal

Chatta med HippieRune på Facebook

Besök Svenska Hippiemuseet

Kolla in mitt fotoalbumHej, det är jag som är HippieRune...

Hemsidan startades 1 augusti 2005! Här kan du läsa om min kamp för mer fred, kärlek och förståelse och mina erfarenheter av det svenska samhället. Jag kör ståupp, håller föredrag och producerar filmer i sann hippieanda. Tidigare hjälpte min gamle kompis Sune mig i min kamp men han har lämnat oss och lever nu vidare i cyberspace. Nu får jag hjälp av en annan gammal kompis som jag träffade under hippierevolutionen på 60-talet. Hon heter Maja.

...och det är jag som är Maja!


Kolla in våra bidrag till SVT:s tävling Original Star. Vi gick till final!
Kolla in vårt vinnande bidrag i tävlingen
Håll tal till nationen
på Aftonbladets Mitt Klipp


Kolla in min premiär
som ståuppkomiker 2009

JOBBSÖKARANNONS

Jag vill jobba med TV
Jag har synpunkter på det mesta som jag gärna diskuterar med dom flesta! Maila mig för mer info! Hjälp mig! Jag håller på att drunkna i idéer!

Övervintrad hippie söker välbetalt politiskt uppdrag
Allt av intresse! Maila för mer info!


Maja och jag har roligt i rapsfältet.

På gång

Just nu håller jag tillsammans med Maja att producera teveserien Hippiehörnan
som sänds i TV Malmö varje lördag kl 21.00 med repris söndagar kl 15.00.
Kan du inte se TV Malmö kan de se tidigare avsnitt på min YouTube-kanal.

 

När det var dags för valrörelsen 2002 kunde vi inte hålla käft!

Sune och Rune i valrörelsen -02
Veckan innan valet var vi dagligen på Gustav Adolfs torg i Malmö där politikerna hade sina valstugor. Vi gick runt och ställde våra frågor och hade hoppats på att få några vettiga svar – men så blev det inte!
Vi tröttnade på skiten och drog igång vår egen valrörelse. Vi fick låna plats och mikrofon av Bamsepartiet. Vi tackar för deras samarbete! Socialdemokraterna hade sitt bås bredvid. Vi hade roligt och dom hade tråkigt.
Vår valrörelse var spontan och vi hade inte tänkt på att registrera oss som ett parti. Eftersom vi saknade valsedlar fick vi inga röster.
Efter att ha snackat med politikerna märkte vi att många av dom var fulla av dynga så det hade räckt till att gödsla hela Skåne ett par gånger om.
Vår lilla hippie-happening finns dokumenterat på vår 45-minuters video ”Rune och Sune i valrörelsen 2002”.

Vilse i livet
Förvirrade av våra samtal med politikerna skrev vi samhällssatiren ”Vilse i livet”. Den är inspelad på en cd och varar i 50 minuter.
”Vilse i livet” är en sammanfattning av vad vi tycker om samhället och politikerna. Spårtitlarna är:
- Följ med!
- Nu drar vi till Tönteberg
- Du, vi måste köra förbi AF
- Var är vi nånstans?
- Vi glömde reservdunken
- Över till nyheterna
- Stå på, vi kommer från höger
- Århundradets experiment
- Det var allt från oss
- Är den här mikrofonen avstängd?

Vilse i livet - resan till Tönteberg
För ett tag sen hamnade vi stadigt i många skumma situationer i våra kontakter med samhället.
Först trodde vi att det berodde på att vi var utflippade och eventuellt lite rökskadade. Men så tänkte vi – nä, så illa kan det inte va – det måste finnas andra som råkar ut för liknande saker!
Vi bestämde oss för att dokumentera en vanlig dag. Sune har en gammal kamera så vi köpte en dia-film och bestämde ett datum.
Innan det var dags träffade vi en gammal polare, Bengan. När vi berättade om våra planer ställde Bengan upp med sin filmkamera. Vi filmade och fotograferade hela dagen.
När vi skulle sätta samman materialet kunde vi inte bestämma oss för om vi skulle göra en dia-visning eller en film.
Det slutade med bildfilmen ”Vilse i livet – resan till Tönteberg”, som består av 50 diabilder och 25 minuter film.
Förra året visade vi vår kultfilm på Kulturhuset Glassfabriken, Biograf Panora och i Malmö´s lokala tv-kanal samt i Lunds student-tv.
Vill du visa filmen någonstans så kontakta oss!

De mänskliga rättigheterna
Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6. Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8. Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 9. Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10. Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 11. 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 13. 1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Artikel 14. 1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 15. 1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 16. 1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 17. 1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20. 1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21. 1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 22. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23. 1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 24. Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25. 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26. 1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Artikel 27. 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28. Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

Artikel 29. 1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Artikel 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


Offentliga anteckningar hämtade
ur HippieRune´s hemliga dagbok.

Kolla in HippieRune´s fotoalbum! Albumet är uppdaterat 9 september 2008.
Här kan du läsa våra pressmeddelanden! Uppdaterat 13 januari 2009.
Kolla in vår TV-intervju som vi gjorde 20 april 2006. Längd 21 min.
Här kan du kolla in vår film "Vilse i livet - resan till Tönteberg" Längd ca 30 min.
Kolla filmen från vår picknick här! Kolla filmen från vår grillfest här!
Har du liknande erfarenheter så maila oss.
Kolla in våra pressklipp här! Uppdaterat 16 mars 2009.
Skriv något gulligt i vår gästbok! Då blir vi så glada!
Gå med i HippieRunes fan-club! Det kostar inget!
Gör ett besök på Svenska hippiemuseet som vi öppnade 10 september 2007.


20 april 2009 Nu lägger vi om stilen
6 april 2009 Nu undrar vi hur långt arabiseringen ska gå
16 mars 2009 Nu njuter vi av tillvaron
4 mars 2009 Nu har vi äntligen bestämt oss
13 januari 2009 Nu har det gått med vinst
2008
24 december 2008 Nu går det utför igen
17 november 2008 Nu har vi hittat en ny tävling i tidningen
3 november 2008 Nu är jag nominerad till mångfalds- och integrationspriset
20 oktober 2008 Nu har vi varit oroliga
29 september 2008 Nu har en gammal barndomsvän blivit mordhotad
16 september 2008 Nu har Sydsvenska Dagbladet försökt lura oss igen
9 september 2008 Nu har vi hamnat i en musikvideo
25 augusti 2008 Nu har vi varit på Malmöfestivalen
18 augusti 2008 Nu har samhället sträckt ut en hjälpande hand
5 augusti 2008 Nu har vi vilat upp oss
14 juli 2008 Nu mår vi rätt så bra
7 juli 2008 Nu ska vi ut och demonstrera tillsammans med Amnesty
30 juni 2008 Nu ger vi riksdagspolitikerna bakläxa
16 juni 2008 Nu har vi funderat över den svenska demokratin
26 maj 2008 Nu undrar vi varför Sydsvenska Dagbladet nonchalerar oss
21 april 2008 Nu kommer vår andra rapport från Malmö
24 mars 2008 Nu är tävlingen slut och jag åkte ut
11 mars 2008 Nu har vi firat internationella kvinnodagen
28 februari 2008 Nu går tävlingen vidare
18 februari 2008 Nu kommer vår första rapport från Malmö
14 februari 2008 Nu behöver jag din hjälp
6 februari 2008 Nu Nu är det dags igen att dela ut vårt pris, Swedish Political Award
30 januari 2008 Nu börjar bitarna falla på plats
23 januari 2008 Nu är det stressigt till tusen
7 januari 2008 Nu hoppas vi på en bättre samhällsutveckling
2 januari 2008 Nu har vi hoppat över nyårslöftena
2007
27 december 2007 Nu har vi haft julstrul
3 december 2007 Nu är vi kraftigt sura på vår integrationsminister
27 november 2007 Nu har jag varit på casting
19 november 2007 Nu har en nära vän dött av en överdos
5 november 2007 Nu har vi tagit timeout
30 oktober 2007 Nu undrar vi när massmedia ska sluta diskriminera oss
22 oktober 2007 Nu ska jag berätta om mitt jobb
15 oktober 2007 Nu har jag sökt jobb hos regeringen
8 oktober 2007 Nu ska jag börja jobba
1 oktober 2007 Nu har jag besökt min handläggare på arbetsförmedlingen
23 september 2007 Nu har vi blickat tillbaka
10 september 2007 Nu öppnar vi Svenska hippiemuseet
3 september 2007 Nu är det dags att ta tag i skiten igen
27 augusti 2007 Nu blev det en fest ändå
20 augusti 2007 Nu har vi anordnat vår årliga gårdsfest
13 augusti 2007 Nu är vi tillbaka igen
23 juli 2007 Nu har jag fått hjälp av Sune
9 juli 2007 Nu har jag försökt bli inskriven på af Kultur
2 juli 2007 Nu har jag försökt starta eget
25 juni 2007 Nu har jag hamnat i krig med af
19 juni 2007 Nu har politikerna börjat lyssna på oss
11 juni 2007 Nu har vi firat nationaldagen
28 maj 2007 Nu vill vi varna för missionärerna
21 maj 2007 Nu känner vi oss moderiktiga
16 maj 2007 Nu är det är inte lätt att hålla ordning på en hippie
14 maj 2007 Nu tar vi nya tag
30 april 2007 Nu lägger vi ner projektet
16 april 2007 Nu har Sune fått jobb
10 april 2007 Nu har vi fått en kick
2 april 2007 Nu känner vi oss lurade
26 mars 2007 Nu har vi firat oss själva
19 mars 2007 Nu ska vi ställa till med en fest
12 mars 2007 Nu har vi firat internationella kvinnodagen
5 mars 2007 Nu är det dags igen att dela ut vårt pris ”Swedish Political Award”
27 februari 2007 Nu har vi varit fullt upptagna
12 februari 2007 Nu har journalisterna försökt lura oss igen
6 februari 2007 Nu har vi återgått till vår plats
24 januari 2007 Nu har slappat
10 januari 2007 Nu har vi tänkt om
1 januari 2007 Nu önskar vi dig ett Xxxx Xxxx År

Till HippieRunes dagbok 2006

Till HippieRunes dagbok 2005

Nu lägger vi om stilen
Går det inte på det ena sättet kanske det går på det andra! Man måste ju försöka olika vägar för att uppnå sina mål. För man får ju aldrig ge upp!

Sune och jag har sedan 60-talet kämpat på olika sätt för ett humanare samhälle. Och vi försöker dagligen sprida lite fred och kärlek. Det är ju en stor bristvara idag! Det tycker väl du också?

För fyra år sedan slängde vi ut vår hemsida på nätet för att sprida vårt budskap. Men också för att få kontakt med andra som också kämpar och sliter mot skiten. Och det har vi fått.

Vi försöker också på olika sätt att ta ställning mot vad vi anser är på tok i vårt samhälle. Vi har under årens lopp rotat runt i många olika samhällsproblem och redovisat våra synpunkter i våra dagboksanteckningar som du kan läsa här. Men nu ska vi inte engagera oss i detta så mycket. För ett tag sedan hade Sune och jag en liten avslappande happening som slutade med att vi bestämde oss för att driva med skiten istället. Varför inte?

Vi satt och snackade och bestämde oss för att köra lite standup istället. Den 10 mars dök jag upp på scenen på Garva Comedy Club i Malmö och snackade lite. Och jag blev varmt välkommen av publiken. Det kändes bra!

Den 15 april dök jag upp på Dockan Comedy Club , också i Malmö. Kolla in pressklipp nr 18 här! Publiken och jag var överens om mycket och vi hade en trevlig stund tillsammans. Det kändes också bra!

Kära besökare, som det ser ut idag kommer vi kanske att ses på en standup-klubb eller i ett annat sammanhang under hösten. Vem vet?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Vi kommer givetvis att fortsätta med vår fan-club. Ni medlemmar har skänkt oss så mycket stöd och värme så ni kan inte ana det! Vi håller kontakten och mailar er när vi har gjort något på nätet. Annars kan du följa mig på facebook. Och vi vill också ge ett stort tack till alla er som har skrivit i vår gästbok.

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu undrar vi hur långt arabiseringen ska gå
Vi har vuxit upp med invandrare och vi har luffat runt i många länder. Vad vi har lärt oss är att alla mår bra om man lever som man känner för i det privata livet och att man försöker anpassa sig och hjälpa till i det offentliga livet.

På 60-talet kom det hit många människor från utlandet som hjälpte oss när vi hade brist på arbetskraft. Det fungerade utmärkt och det har bidragit till många positiva saker i Sverige.

När vi går runt i Malmö idag hittar vi restauranger som serverar mat från alla världens hörn. I många av invandrarbutikerna kan vi köpa mat och andra produkter som inte fanns tidigare i vårt land. Och vi kan på nära håll uppleva musik och konst från andra kulturer. Det är positivt!

Vi har varit ute på stan och fotograferat några butiker som vi fastnade för. Kolla in bild nr ?? till nr ?? i vårt album.

Under 90-talet började det komma hit ett stort antal flyktingar. Dom flyttade från krig, fattigdom och andra oroligheter. Och vi tog emot dom och gav dom en fristad.

Av egen erfarenhet vet vi att det är lärorikt att bo i andra länder. Mycket är annorlunda och om man har ett öppet sinne finns det också mycket att lära. Det är positivt!

Men det är inte lätt att flytta till ett annat land. Om man inte kan lämna det förflutna bakom sig utan fortsätter leva som man gjorde i sitt hemland är man ingen flykting. Varför flyttar man hit då?

Kära besökare, att framföra kritik mot folk som har flyttat hit och som inte vill lära sig vårt språk och ta del i vår samhällsutveckling är inte rasism! Att protestera mot folk som bojkottar de mänskliga rättigheterna och som ser Sverige som världens största vilohem är en självklarhet! Vad tycker du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Nu hälsar vi Selina mycket välkommen som medlem i vår fan-club. Schysst att du hjälper till att sprida lite fred, kärlek och förståelse. Det behövs så väl!

PS 2. Om du missade min premiär som standupkomiker kan du kolla in den här! Den 15 april dyker jag upp på Dockan Comedy Club i Malmö och står upp. Välkommen dit!

PS 3. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu njuter vi av tillvaron
Ibland måste man hoppa av ekorrhjulet och njuta av det goda och positiva som händer runt omkring en. Det behöver vi alla! Du med!

Gör man inte det blir man till slut så yr i huvudet och man vet inte vart man är på väg. Se bara på våra politiker. Många av dom har gått rejält vilse.

Men vi vet vad vi håller på med! I tisdags körde jag standup i sann hippieanda på Garva Comedy Club i Malmö. Sune skulle ha varit med men det hände något med honom så jag fick uppträda själv. Det var schysst av Sydsvenska Dagbladet att pusha för det. Det tackar vi för! Kolla in pressklipp nr 17 här! Och vill du kolla in happeningen kan du göra det här!

Kära besökare, att engagera sig fullt ut i dagens samhällsproblematik är som att jobba treskift. Då och då måste man ta en paus från skiten annars riskerar man att köra på utan att egentligen veta varför man gör det man gör. Vi hoppas att du har koll på läget! För det har du väl?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Oj, oj oj! Vår medlemsklubb fortsätter att sprida sig över Sverige. Nu hälsar vi Rickard och Susanne välkomna i klubben. Hjälp till att sprida lite fred, kärlek och förståelse så kan vi kanske tillsammans få ordning på skiten! Vi har inget att förlora. Eller hur?

PS 2. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi äntligen bestämt oss
Men oj, vilken tid det tog. Det är ju dags för oss att dela ut vårt pris Swedish Political Award igen. Och eftersom halva riksdagen var nominerade denna gång tog det sin tid. Men nu har vi äntligen enats om en vinnare.

För ett par år sedan bestämde Sune och jag oss för att årligen dela ut ett pris till någon politiker som utmärkt sig inom den svenska politiken.

Första gången vi delade ut Swedish Political Award var 2006. Priset gick till dåvarande statsminister Göran Persson. Han fick priset för hans osynliga agerande i den svenska politiken under 2005.

Andra gången vi delade ut Swedish Political Award gick det till Gudrun Schyman. Motiveringen var hennes virriga agerande i den svenska politiken under 2006.

Förra årets pris gick till Nyamko Sabubi. Vi ville uppmärksamma hennes flummiga agerande som integrationsminister under 2007.

Efter mycket diskuterande och funderande lyckades vi banta ner antalet nominerade till två. Kvar blev Fredrik Reinfeldt för hans tjatande om att det ska löna sig att arbeta. Det håller vi med om men vi vill upplysa honom om att det finns för lite jobb att söka. Se till så att det finns jobb så ska vi säkert jobba. Det garanterar vi!

Den andra nominerade var Mona Sahlin. Vi kan inte få henne ur tankarna. Så som hon har hållit på under årens lopp tycker vi att hon är värd lite extra uppmärksamhet.

Därför delar vi ut vårt Swedish Political Award till henne i år. Motiveringen är hennes ihärdiga och utflippade beteende i den svenska politiken under många år. Håller du inte med oss?

Kära besökare, vi måste hjälpas åt att hålla koll på våra politiker så att dom inte flippar ut totalt. Ska vi få ordning på skiten får dom skärpa sig. Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS: Tisdagen 10 mars kör jag standup på Garva Comedy Club på Harrys i Malmö. Har du vägarna förbi så kom och kolla in min premiär!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har det gått med vinst
För ett tag sedan fick vi en inbjudan från Mitt Klipp på aftonbladet.se om att delta i en tävling. Uppdraget var att hålla ett tal till nationen. Det var ett erbjudande som vi definitivt inte kunde tacka nej till. Jag snackade, Sune filmade och folket röstade. Och vårt bidrag fick det högsta betyget.

Eftersom vi inte är vana vid att vinna något kändes det först overkligt. Men när vi väl hade kommit över chocken kändes det mycket bra!

Inte så mycket för att vi vann! Utan för att vi upptäckte att det finns så många människor i vårt samhälle som håller med oss. Och som har insett att utvecklingen går på fel håll!

Nu hoppas Sune och jag att vi blir fler som tar tag i skiten och tillsammans gör något positivt av det. Det behövs! Det tycker väl du också?

Priset som vi fick var en låda fullproppad med dvd-skivor. Det var en komplett samling med alla 217 avsnitten av den populära teveserien Vita huset. Värdet ligger på cirka 1 000 kronor.

Vi känner oss mycket hedrade och vill framföra ett stort tack till Mitt Klipp! Det var schysst att vi fick vara med!

Vi firade framgången i sann hippieanda! Eftersom det känns skönare att ge än att få skänkte vi priset till våra vänner på Amnesty Malmö. Vi hoppas att dom kan sälja dvd-boxen till ett bra pris och använda pengarna till att sprida lite fred, kärlek och förståelse.

Kära besökare, om du röstade på oss och hjälpte oss att vinna tycker vi att du också ska känna dig delaktig i bidraget till Amnesty. Tack för att du hjälpte oss!

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Kolla in pressklipp nr 16 här!

PS 2: Vi har skickat ett pressmeddelande om framgången till massmedia men eftersom vi misstänker att dom fortfarande inte har kommit över sin hippiefobi kan du läsa pressmeddelandet här!

PS 3. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu går det utför igen
Det hände på 30-talet! Det hände på 90-talet! Och nu har det ekonomiska systemet rasat igen! Politikerna gör allt för att systemet ska överleva. Men vi tycker att det är hög tid att tänka om!

Det har blivit kris i det ekonomiska systemet igen. Island håller på att gå i konkurs. Allt fler förlorar sina jobb och hem. Och allt mer av våra skattepengar kommer att gå till att betala tillbaka statens lån.

Det innebär bland annat att vi får sämre sjukvård och färre poliser, det vill säga att kriminaliten kommer att öka och alltfler sjuka kommer att dö i onödan. Och det vet Sune och jag hur det kommer till att sluta. Det kommer att sluta i en stor katastrof för ”välfärdsstaten” Sverige. Det är väl du också medveten om?

Politikernas sätt att se på samhällsekonomin håller på att ta knäcken på oss. Vi har ett ekonomiskt system där 100 000-tals som vill jobba inte får något jobb! Kanske för att det är för dyrt att anställa. 100 000-tals sitter fast i ett strul med de sociala myndigheterna. Kanske därför att dom inte får plats i vårt välfärdssamhälle. Allt fler blir hemlösa och allt fler hamnar hos Kronofogden. Sånt mår ingen bra av!

Eftersom vi har gott om tid på dagarna brukar vi, i brist på annat, titta på de politiska debatterna i Riksdagshuset för att se vart politikerna är på väg med vårt land. För att nå så många tittare som möjligt sänds det i både SVT2 och SVT24. Men det verkar inte vara så populärt.

I den stora salen brukar det finnas 10 till 15 personer samlade på första bänkraden. I övrigt är det tomt. Och där snackas om allt möjligt. Och det snackas mycket!

Vi anser att politikerna lever i en illusion där dom prioriterar sina politiska värderingar istället för att tänka på medborgarnas bästa och lyssna på våra förslag. Håller du inte med oss?

Många av oss försöker, ensamma eller i någon förening eller organisation, att skapa opinion för en fråga som vi anser vara angeläget. Och det är bra! Fortsätt med det!

Kära besökare, tänk om vi kunde göra en gigantisk demonstration tillsammans där vi visar politikerna vad vi kräver av dom i olika frågor. Och gör dom inte som vi vill röstar vi bort dom i kommande val. Det är helt enkelt dags att starta en ny folkrörelse som kämpar för ett mänskligare samhälle! Vad tycker du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Anledningen till att vi inte har hört av oss på ett tag är att vi har haft semester. Vi upptäckte att det går att ta semester fast man är arbetslös. Om du också vill ta en paus från skiten så be din handläggare förklara vad som står i Förordningen angående Aktivitetsstöd § 8:5.

PS 2. Vi blev tilfrågade av Mitt klipp på Aftonbladet om att hålla ett tal till nationen. Och det kunde vi inte säga nej till. Kolla in talet här!

PS 3. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi hittat en ny tävling i tidningen
Vi har tröttnat på att lösa korsord och vi är för dumma för Sudoku. Därför gläder vi oss över att vi nu har hittat ett nytt tidsfördriv i tidningarna. Det har inget namn så vi kallar det för ”vad försöker journalisten dölja?”. Vi ska ge dig några exempel.

Eftersom vi har blivit duktiga på att läsa mellan raderna och hitta fördjupande information på nätet har vi klarat av de flesta tävlingsuppgifterna. Men vi har problem med att knäcka några. Du kanske kan hjälpa oss?

Vi har fastnat på en artikel med rubriken ”Svenskar snattar mest i Norden”. Till att börja med hängde vi upp oss på att vi svenskar pekas ut. Om man skriver t ex att romerna snattar mest i Norden blir det säkert ramaskri.

I punkt 10 i de Etiska reglerna för press, TV och radio står det bland annat att man inte ska framhäva berörda personers etniska ursprung och nationalitet om det är missaktande. Sune och jag känner oss missaktade på grund av vårt etniska ursprung och vår nationalitet! Får journalisten verkligen skriva så?

För det andra är vi inte säkra på att svenskarna är värst i Norden på butiksstölder. Eftersom journalisten har pekat ut svenskarna men inte redovisat hur de olika invandrargrupperna ligger till i statistiken undrar vi vad journalisten försöker dölja. Vad tror du?

I nästa tävlingsuppgift har vi större problem. Rubriken lyder: Över tusen skånska förare drograttfulla. Ännu en gång känner vi oss utpekade. Och ännu en gång undviker man att redovisa hur de olika invandrargrupperna ligger till.

Och sen undrar vi varför man inte har räknat med världens farligaste drog, alkoholen. Årligen döms 1 750 människor i Skåne för rattfylleri. Vad försöker journalisten dölja i sin artikel? Kan du hjälpa oss?

Kära besökare, vad är det för bild invandrarna och flyktingarna får av oss när journalisterna skriver såhär om oss svenskar och skåningar? Sune och jag skäms! Det kanske du också gör?

PEACE

Rune och Sune

PS. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu är jag nominerad till mångfalds- och integrationspriset
Och det känns schysst! Varje år delar Malmö stad ut ett mångfalds- och integrationspris på 30 000 kr till någon eller några som engagerat sig i arbetet för en integrerad stad. Det tycker jag att jag har gjort! Så jag nominerade mig själv. Varför inte?

Jag och Sune gör vad vi kan. Vi försöker sprida fred, kärlek och förståelse så gott vi kan men det räcker inte. Vi vill göra mer och tänk vad vi skulle kunna göra för 30 000 kr!

Vi vet att integrationen kan fungera bra. Det har vi själva upplevt på 60-talet. Utlänningarna som kom hit då lärde sig vårt språk och de sociala reglerna som gäller i vårt samhälle. Dom integrerades och flöt in i samhället. Den politiken som drevs då fungerade bevisligen men nu kan vi inte förstå vad våra politiker håller på med. Gör du?

För att knäcka isoleringen hos utlänningarna föreslår Sune och jag att vi börjar med att lägga ner de skattefinansierade invandrarföreningarna. Och gör om dom till rådgivningskontor.

Anställ några invandrare och några svenskar så kan dom ge maximal information till de nyanlända landsmännen om vart man ska vända sig i olika frågor och vilka regler som gäller i vårt land.

Det finns gott om caféer på stan där dom kan träffa andra och lära känna nya kulturer. Och vill dom ha fester och möten kan dom hyra lokal på stan, precis som vi andra får göra.

Pengarna som vi sparar på detta kan vi satsa på fritidshem så att ungdomarna har något vettigt att göra. Det behöver dom så väl! Håller du inte med?

Är man intresserad av att komma till Sverige borde man också vara intresserad av att ta del av samhällsutvecklingen i sitt nya hemland. Men vi tycker att många nyanlända verkar uppfatta vårt land som världens största vilohem. Dom vill inte lära sig vårt språk, dom skiter i skolan och dom vill inte jobba. Hur kan våra politiker acceptera detta?

Kära besökare, vi som bor i Sverige, oavsett vilket land vi är födda i måste samarbeta och hjälpas åt att få ordning på kaoset. Vi gör vad vi kan och vi räknar med att du gör vad du kan. För det gör du väl?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Vi skickade ett pressmeddelande om nomineringen till massmedia men eftersom vi tror att dom inte har kommit över sin hippiefobi ännu kan du läsa pressmeddelandet här!

PS 2. Vår medlemsklubb växer och nu hälsar vi Anja mycket välkommen i HippieRunes Fan-club! Medlemskortet är på väg!

PS 3. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi varit oroliga
Vill ha lugn och ro! Och det är väl inte för mycket begärt? Men den senaste tiden har det hänt för många störiga saker runt omkring oss som höll på att knäcka oss. Men nu är vi tillbaka!

Banken där vi hämtar våra bidrag har blivit rånad. Tur att vi inte var där! Matbutiken där vi handlar har blivit rånad. Tur att vi inte var där! Grannen har haft inbrott i sin lägenhet. Vems tur är det nästa gång?

Framtiden ser dyster ut och snart kommer väl Sune och jag, och du också att råka illa ut. Det är ju fruktansvärt!

På 60-talet var Malmö en avslappnad stad och vi kunde röra oss fritt i stan utan att oroa oss för att bli misshandlade eller rånade. Det kändes bra! Och det är så det ska vara. Det tycker väl du också?

Men nu händer det nästan dagligen att folk slåss med knivar och skjuter varandra eller planterar en bomb under en bil. Våra skolor håller på att brinna upp och konflikterna mellan folket i stan ökar.

Att det har blivit så beror på att våra politiker har gjort ett dåligt jobb och därför behöver dom all hjälp dom kan få.

När allt mer av makten centraliseras fungerar det som en handbroms för samhällsutvecklingen. Allt fler beslut måste tas på lokal nivå där du och jag kan påverka utvecklingen. Våra politiker ska inte styra utan dom ska verkställa. All offentlig makt ska ju utgå från folket. Eller hur?

Kära besökare, politikerna säger att dom vill förstärka demokratin. Men dom vågar inte ta steget fullt ut. Lås oss medborgare komma till deras möten och låt oss ta del av beslutsfattandet med våra synpunkter och åsikter. Annars fungerar inte demokratin. Håller du inte med?

PEACE

Rune och Sune

PS. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har en gammal barndomsvän blivit mordhotad
Vi växte upp tillsammans och vi hade många mysiga stunder tillsammans. Men nu är det någon som har hotat att döda honom. Det kom som en stor chock för oss!

En av våra bästa kompisar när vi var små var Musse Pigg. Han spred glädje och han gjorde att vi aldrig kände oss ensamma. Vi älskade honom! Det kanske du också gjorde?

Musen Musse föddes på pappa Walts skrivbord för många år sedan. Musse var inte som andra möss. Han höll alltid på med något positivt! Ibland var han brandman, ibland var han uppfinnare. Ibland var han detektiv och ibland var han rörmokare. Och ibland var han något annat.

Sune och jag gillade Musse för hans upptåg och sättet att driva med folks fobier. Vi skrattade ofta åt honom! Musse var helt enkelt en schysst och rolig kompis!

Det gick bra för Musse. Han gjorde sin filmdebut 1928 och fyra år senare fick Musse en Oskar. För att han var Musse, en mus född i fattigdom och med stora drömmar!

1955 blev han huvudvärd för Disneyland där han årligen hälsar miljontals besökare välkomna. Idag är Musse en av de stora universella symbolerna och har många kompisar i världens alla hörn.

Men nu vill någon ta livet av honom! Det är ju fruktansvärt! Eller hur? Det är en av de ledande prästerna, Shejk Muhammad Al-Munajid, i Saudiarabien som i en teveintervju utfärdat en fatwa mot stackars Musse.

Han anser att Musse är en av Satans soldater och bör, enligt Sharia, dödas liksom alla andra möss. Musses blotta existens bryter mot den islamiska lagen och nu är hans liv hotat! Kära nån, hur ska det sluta?

Kära besökare, vad ska hända härnäst? Kommer de tre små grisarna med storebror Bror Duktig i spetsen också att bli mordhotade? Isåfall hoppas vi att den stora stygga vargen skyddar dom.

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Såhär togs mordhotet upp i de amerikanska nyhetsprogrammen.

PS 2. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har Sydsvenska Dagbladet försökt lura oss igen
Men vi går inte på det! Dom har försökt många gånger tidigare. Men för varje gång dom försöker framstår dom som alltmer verklighetsfrämmande. Vad håller dom egentligen på med?

Sydsvenska Dagbladet är en skånsk dagstidning som funnits sedan 1848. Därför tycker Sune och jag att dom borde ha lärt sig lite om Skåne och om oss skåningar under årens lopp. Men det har dom tydligen inte! Eller försöker dom medvetet dölja vår historia?

I söndags hittade vi följande rubrik i Sydsvenska Dagbladet: ”Skåningar bröt fastan med politisk hyllning.” Och Sune och jag studsade till! Det ingår väl inte i den skånska kulturen att fasta i september? Och vilken politiker är det som vi hyllar? Vi fattade ingenting! Gör du?

När vi hade läst artikeln fattade vi vad det handlade om. Det handlade om ett 70-tal manliga sunnimuslimer med libanesiskt ursprung som bor i Malmö. Dom hade samlats på en restaurang för att hålla en minnesstund för den före detta libanesiske premiärministern Rafiq Hariri som blev mördad 14 februari, 2005. Varför berättade inte Sydsvenska Dagbladet det i rubriken?

För att journalisten i fortsättningen inte ska blanda ihop begreppen bjuder vi här på en kort historiebeskrivning med förhoppning om att det blir rätt i framtiden. Skåne har funnits sedan 800-talet. På 970-talet togs Skåne av den danske kungen Harald Blåtand. 1658 slöts det fred i Roskilde efter många blodiga krig och Skåne blev svenskt.

Om ni på Sydsvenska Dagbladet tänker fortsätta med er förvirrade nyhetsrapportering föreslår Sune och jag att när ni nästa gång skriver om Zlatan så skriv att han är italienare. Annars blir det inte konsekvent! Eller hur?

Kära besökare, hur ska vi kunna lita på massmedia när dom allt oftare förvränger verkligheten. Har du något förslag?

PEACE

Rune och Sune

PS. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi hamnat i en musikvideo
Tänk som det kan gå! Jag blev för ett tag sedan inbjuden att medverka i en musikvideo! Sune hade inget för sig så han hängde med. Det gjorde inte mig något. Och det gjorde inte dom något. Det var schysst!

I söndags var det dags och vi dök upp i Jakriborg strax söder om Lund. Och vi hittade dom på torget som var omgivet av hus i medeltidsstil. Musikgruppen Calaisa var där, Sibel Film var där och en massa andra människor var där. Vädret var varmt och stämningen var god. Vad mer kunde man begära av en söndagseftermiddag?

Vi blev instruerade och korrigerade men efter ett tag kom vi loss med vårt improviserande. Eftersom det inte var någon som klagade fortsatte vi att flippa ut till den underbara musiken.

Calaisa spelade samma låt om och om igen och efter ett tag kom vi ihåg texten och började sjunga med. Kolla in en liten dokumentärfilm från det som hände. Kolla också in bild nr 78, 79 och 80 i vårt album!

Efter att ha hållit på ett par timmar var regissören nöjd. Vi hade blivit filmade framifrån, bakifrån och från sidan. Och vi hade blivit trötta.

På vägen hem fortsatte vi sjunga låten om och om igen. Den var så bra så vi kunde inte få ut den ur våra huvuden.

Kära besökare, musiken är en viktig ingrediens i livet. Utan den hade livet inte varit värt att leva! Håller du inte med?

PEACE

Rune och Sune

PS. Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi varit på Malmöfestivalen
Vi kunde inte låta bli! Med så mycket folk var det ett perfekt läge att göra en happening i sanna hippieanda på. Och det gjorde vi!

Sune och jag var redo! Och i förhoppning om att tidningarna i Malmö hade kommit över sin hippiefobi skickade vi ett pressmeddelande till dom. Men det hade dom inte! Därför kan du läsa vårt pressmeddelanden här!

Sune och jag drog iväg i gott mod till Gustav Adolfs torg i onsdags kväll vid 17-tiden. Under tiden jag började dra igång happeningen gick Sune för att köpa cigaretter. Men han kom inte tillbaka. Han gick vilse i folkvimlet. Men det gick bra ändå!. Kolla in bilderna 75, 76 och 77 i vårt album! vårt album så ser du vad det handlar om!

När vi är på stan möter vi nästan bara folk som är egoistiska, kaxiga, rädda och missnöjda. Men under happeningen mötte jag nästan bara folk som var kärleksfulla, vänliga, omtänksamma och kärleksfulla. Var kom dom ifrån?

Under en timme hade de sköna människorna lagt 162.50 till dom hemlösa. Det var en fantastisk upplevelse att känna så mycket kärlek under så kort tid. Sen dök plötsligt Sune. Det började bli kallt så vi drog därifrån.

På vägen hem skickade vi kärleken vidare. Vi bjöd fyra hemlösa på hamburgare och dricka. Och dom fick dela på resten av pengarna. Dom blev mycket glada och visade uppskattning, tacksamhet och glädje! Det var en underbar känsla! Det kändes så rätt!

Därför vill Sune och jag tacka alla er som hjälpte oss att sprida kärleken. Ni är underbara människor! Fortsätt med det!

Kära besökare, i dagens samhälle är kärleken en bristvara. Men vi har den alla inom oss. Hur kärleksfull är du?

PEACE

Rune och Sune

PS. Ge oss lite kärlek och skriv något gulligt i vår gästbok! Det behöver vi!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har samhället sträckt ut en hjälpande hand
Det är en vacker gest! Men av erfarenhet vet vi att när myndigheterna blandar sig i ens privatliv blir det katastrof. Det kanske du också har upplevt?

Regeringen tycker att jag har gått arbetslös för länge. Därför har jag nu blivit överflyttad till Aktivitets- och Utvecklingsgarantin. Jag var på ett informationsmöte för några dagar sedan. Dom berättade att projektet var frivilligt. Och det lät ju bra!

Men det visade sig senare att om man tackar nej till projektet drar dom in ens ekonomiska stöd. Hur kan man kalla det för frivilligt? Är det inte mer ett påtvingat tvång?

Men det fanns också något positivt! Nu behöver jag bara söka jobb 40 timmar i veckan. För närvarande är jag engagerad i mitt jobbsökande nästan dygnet runt, så det ska bli skönt att ta det lite lugnt! Det behövs! Eftersom jag inte fick ha någon riktig semester känner jag mig ganska sliten just nu.

Men under de 40 timmarna måste man söka ett visst antal jobb. Hur många ville dom inte informera om. Om man inte söker så många jobb som dom vill drar dom in ersättningen under 45 dagar. Det vill säga att man inte har pengar till hyran och till mat. Kära nån! Får man verkligen göra så?

Sen vill dom att ska jag skriva ett säljbrev om mig själv och skicka till företag. Sen ska ringa upp företagen och boka in möten för att presentera mig själv. Och sen ska jag övertala dom att anställa mig. Önska mig lycka till! Det kommer jag att behöva!

På nästa möte med handläggaren ska jag förklara att det inte är så lätt eftersom jag är utsatt för kraftig åldersdiskriminering! Och utsatt för etnisk diskriminering! Enligt regeringen ska ju invandrarna prioriteras på arbetsmarknaden. Men det tycket jag är fel! Och Sune håller med! Jag är lika beroende av ett jobb som alla andra arbetslösa. Jag vill också känna mig nyttig och kunna leva ett drägligt liv. Det vill väl du också?

Kära regering, är Aktivitets- och Utvecklingsgarantin verkligen ett humant sätt att hantera människor på? Vi klagar på Kina vad gäller de mänskliga rättigheterna men hur står det till i vårt eget land? I början av 70-talet satt jag i fängelse för värnpliktsvägran. Min framtid verkar bli sämre än när jag satt inne. Och denna gång har jag inte brutit mot lagen. Får det verkligen gå till såhär i Sverige? Är du politiker kan du maila ditt svar här!

PEACE

Rune (och Sune)

PS 1: Jag var på casting i förra veckan. Och blev utcastad! Castingen var på Savoy i Malmö och handlade om ett nytt program med Fredrik och Filip. Intervjun gick bra. Men när dom frågade om min kondition var bra gick det sämre. Men vad kan man begära av en gammal hippie? Kolla in bild 74 i vårt album!

PS 2: Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu har vi vilat upp oss
Har man inget jobb får man jobba hårt. Och man får ingen semester. Men när handläggaren tog ledigt ett par veckor för att varva ner och njuta av livet gjorde vi likadant. Det tyckte vi att vi var värda.

Att söka jobb är en heltidssysselsättning och ibland blir det övertid. Vi mailar ansökningar och intresseanmälningar hit och dit men det är ingen som mailar tillbaka. Det känns lite ensamt ibland men det är vi vana vid.

Vi föredrar att inte kalla oss för arbetslösa. För många betyder det att vi är parasiter och arbetsskygga. Men det är vi inte! Därför kallar vi oss istället för outnyttjade arbetskraftsresurser. Det är samma skit men det känns bättre.

Politikerna tycks tro att det finns hur många lediga jobb som helst. Dom sätter tryck på Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen trycker ner oss.

Vi tycker att politikerna skulle sätta press på företagen istället. Vi är trötta på att bli åldersdiskriminerade men det kan vi inte göra något åt. Det är ju tillåtet.

Och att nu Centrum för Rasism (CMR) anser att positiv särbehandling med hänsyn till etnicitet bör tillåtas ser det ännu mörkare ut för oss att komma in på arbetsmarknaden. Hur vi än vrider och vänder på det hamnar vi alltid sist i arbetslöshetskön. Det tycker vi inte är schysst!

Men vi ger inte upp för det. Vi vet att ett jobb är guld värt och vi fortsätter leta. Och vi gör allt för att slippa gå i Arbetsförmedlingens koppel. Ibland känns det som om vi håller på att strypas. Du kanske har upplevt något liknade?

Men det inträffar mirakel då och då. Nu har vi blivit kontaktade av ett produktionsbolag som har bjudit in oss till en casting till ett teveprogram. Det var bra att vi tog semester för nu har vi fått krafter till att satsa 100 procent på fredag. Du håller väl tummarna för oss?

Kära besökare, att vara långtidsarbetslös knäcker vem som helst efter ett tag. Att leva sitt liv utan frihet och med vansinniga krav som man måste uppfylla mår vi inte bra av! Det gör väl inte du heller?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Vi hälsar Anna välkommen i vår fan-club. Det känns alltid skönt att veta att vi inte är ensamma om att kämpa och slita mot skiten!

PS 2: Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu mår vi rätt så bra
Att delta i en internationell demonstration för frihet känns bra. Men att samtidigt bli diskriminerad känns dåligt. Därför mår vi bara rätt så bra.

Det känns alltid bra att göra en god gärning. Det känns ännu bättre att göra det tillsammans med människorättsaktivister över hela världen. Och det har vi gjort nu!

I lördags anordnade Amnesty en internationell aktion för de mänskliga rättigheterna i Kina, Global Day for Action. Vi deltog tillsammans med 45 andra och bildade ordet FRIHET utanför Turning Torso i Malmö. Det kändes bra. Kolla in pressklipp nr 15 här!

Stämningen var god och det kändes bra att träffa så många schysta människor. Men vi saknade ungdomarna. Och vi saknade invandrarna, dom som klagar på att de tvingas leva i utanförskap. Men får man möjlighet att delta och sedan inte gör det kan man inte klaga på att man inte får vara med.

Eftersom Sune och jag har kämpat för människors lika värde och mot diskriminering sedan 60-talet ville vi hjälpa Amnesty med att sprida budskapet.

Därför skickade vi ett pressmeddelande till Sydsvenska Dagbladet om vårt deltagande i denna viktiga händelse. Vi hade hoppats på att dom hade kommit över sin hippiefobi. Men det hade dom inte. Därför kan du läsa vårt pressmeddelande här! Här förbereder vi oss för aktionen! Kolla in bild 73 i vårt album!

Sydsvenska Dagbladet kom dit. Vi var dom enda som dök upp med ett plakat med ett viktigt internationellt budskap, men det blundade Sydsvenskan för. Att delta i en demonstration för frihet och samtidigt själv bli diskriminerad kändes inte bra. Men vi hoppas att Sydsvenska Dagbladet snart kommer över sin kulturrasism. Det passar inte in i ett mångkulturellt samhälle!

Kära besökare, det är svårt att nå ut med sitt fredsbudskap när massmedia kontinuerligt bojkottar oss. Vi vet inte vad vi ska göra för att lyckas. Sune föreslår att vi ska byta hudfärg! Vad föreslår du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Kolla in fler bilder från Global Day for Action här.

PS 2: Vi dokumenterade happeningen på film. Kolla in den här!

PS 3: Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu ska vi ut och demonstrera tillsammans med Amnesty
Och det tycker vi att du också ska göra! Bor du i Malmö-området ska du hänga med oss nu på lördag 12 juli. Vi träffas vid Turning Torso klockan 15 för att delta i Global Day for Action tillsammans med människorättsaktivister över hela världen. Dagens happening handlar om att uppmärksamma bristen på de mänskliga rättigheterna i Kina.

Sune och jag har fått en inbjudan från Amnesty som vi inte kunde tacka nej till! När någon vill ha hjälp med att demonstrera för de mänskliga rättigheterna ställer vi givetvis upp. Och det gör väl du också?

Såhär såg inbjudan ut:
"Till HippieRune
Vill Du vara med på bild och samtidigt visa att Du tar ställning? Du är en oerhört viktig bricka i spelet om de mänskliga rättigheterna! Därför önskar vi hjälp från Dig den 12:e juli.

Det är då 7 år sedan den internationella olympiska kommittén gav de olympiska spelen till Kina. Kina är ett underbart land och har ett folk med en fantastisk potential! Tyvärr så finns inte den potentialen i alla lägen när det gäller utvecklandet av människors rättigheter, TROTS att de kinesiska myndigheter utlovade det när de tilldelades OS.

Därför tänker Amnesty runtom i världen uppmärksamma detta under 24 timmar, genom att på 30 platser forma ett ord av människor som Du och jag. Ett ord som beskriver en artikel i den allmänna förklaringen för de mänskliga rättigheterna, samt siffran (romersk) för den artikeln (det är 30 artiklar i denna förklaring). Det hela rundas av med att vi omgärdar detta med en rund ring (som en del av OS-symbolen). Bilden kommer att tas uppifrån Turning Torso och den kommer att kablas ut till resten av världen den 13:e juli.

Du får jättegärna sprida detta vidare till Din familj, släktingar, vänner och arbetskamrater!

Tack för att Du stödjer oss!
Med vänliga hälsningar
Amnesty”

Schysst inbjudan! Eller hur? Gå in på Amnestys hemsida och läs mer. Där du också kan anmäla dig! Du behöver inte vara medlem!

Kära besökare, detta är en inbjudan som du inte får missa! I dessa tider är det allt viktigare att vi tillsammans kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi ses på lördag! Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS: Skriv något gulligt i vår gästbok så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!

Nu ger vi riksdagspolitikerna bakläxa
Det har dom förtjänat! Våra folkvalda politiker har nu strulat till det igen. Men denna gång har dom inte hamnat på pottkanten. Dom har hamnat i skiten!

Riksdagens beslut att införa FRA-lagen väcker dåliga minnen. På 70-talet var Socialdemokraterna rädda för grupper som ville förändra samhället. Dom byggde i hemlighet upp en spionorganisation som senare blev känd som IB . (Informationsbyrån, som drevs av försvaret, avslöjades 1973 av Jan Guillou och Peter Bratt som blev dömda till fängelsestraff.) Spioneriet ledde till att över 100 000 personer i Sverige blev registrerade hos Säpo. Sune och jag var två av dom!

Och spionerna var mycket flitiga. Under Värnpliktsriksdagen 1972 hade Säpo agenter där som registrerade deltagarnas politiska inställning.

Tre år senare avslöjades det att Socialdemokraterna tillsammans med Säpo hade spionerat på de anställda på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för att kartlägga deras politiska hemvist. Det är ju fruktansvärt!

Sen lugnade det ner sig. Men du drar spioneriet i stor skala igång igen. Och denna gång anser riksdagspolitikerna att det är lagligt. Men är det verkligen det?

Vår grundlag innehåller bland annat yttrandefrihetsgrundlagen där det till exempel står att det finns förbud mot censur och att man har rätt att vara anonym. Men med FRA-lagen kör våra kära politiker över vad som sägs i grundlagen. Så får man väl inte göra!

På Riksdagens hemsida står följande: ”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” Känner inte våra riksdagspolitiker till detta?

I de mänskliga rättigheterna står det i artikel 19 följande: ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” Gäller det inte i vårt land?

Kära besökare, eftersom våra riksdagspolitiker har tappat kontakten med verkligheten och folkets vilja, tycker vi att det är det dags för oss medborgare att välja en ny väg. Sune och jag föreslår att vi skrotar det politiska systemet! Och ersätter det med en grupp av 200 oberoende vetenskapsmän inom många olika områden som berättar för oss vad som händer. Och föreslår lösningar som vi sedan diskuterar och röstar om. Vad tror du om det?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Skriv något gulligt i vår gästbok! så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi funderat över den svenska demokratin
All offentlig makt utgår från folket! Så står det högt och tydligt i regeringsformens första paragraf. Det låter fint, men vi vet alla att så är det inte i verkligheten.

Ordet demokrati betyder ju folkstyre och innebär att landets medborgare ska direkt delta i den politiska beslutsprocessen. Hade våra politiker fattat det hade vi varit utan många av de problem som vi har i vårt samhälle idag.

Men några av våra politiker har börjat bli medvetna om att dom är ute på hal is. Därför försöker dom rädda sitt skinn med att snacka om att dom nu vill ha en dialog med oss medborgare. Det låter bra! Men när vi vill ha en dialog med dom vill politikerna inte lyssna på oss!

Som till exempel när sjuksköterskorna i Jönköping nyligen ville lämna över protestlistor med 1 500 namnunderskrifter till landstingsledningen. Landstingsråden var inte intresserade av att lyssna på sina medborgare och vägrade ta emot dom. Så får det inte gå till i en demokrati. Eller hur?

Ett annat skrämmande exempel är de 3 200 personerna som hade skrivit på en namninsamling i protest mot att det sålts ett kassettband i Stockholms moské där judar kallas för ”bröder till apor och grisar”. Men justitiekanslern visade inget intresse för vad tusentals medborgare ansåg och lade helt enkelt ner förundersökningen. Är det ett demokratiskt beslut? Det tycker inte Sune och jag!

Men det allra värsta är när nu politikerna ska ta ställning om införande av en total övervakning av landets alla medborgare. Hur kan dom över huvud taget komma på tanken att ta ett beslut om att införa en ideologi som tillhör diktaturer? Det är skrämmande! Det får oss att tänka på den gamla kultboken 1984 av George Orwell.

Det är kuslig känsla att bli övervakad. Jag vet! I början på 70-talet avlyssnade Säpo min telefon och ibland läste dom min post. Ibland skuggade dom mig på stan. Det berodde på att jag var ordförande i Skåne för Värnpliktsvägrarnas Riksförbund och jag uppmanade folk att vägra göra sin värnplikt. Och nu ska jag bli övervakad igen! Inte av Säpo utan av Försvarets Radio Anstalt (FRA). Fast denna gång är jag oskyldig! Kära nån, vart är politikerna på väg med vårt samhälle?

När politikerna börjar lyssna på oss medborgare kan vi bygga ett samhälle baserat på aktiv demokrati. Ett samhälle där våra barn och barnbarn kan leva i harmoni med sig själva och med sin omgivning.

Kära politiker, ni som säger att demokratin måste försvaras varje dag. Vi säger att det är hög tid att vi går ett steg längre och utvecklar demokratin. Det är hög tid nu! Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Skriv något gulligt i vår gästbok! så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu undrar vi varför Sydsvenska Dagbladet nonchalerar oss
För några veckor sedan publicerade Sydsvenska Dagbladet några intressanta artiklar om det omvälvande1968. Eftersom vi var med på den tiden ville Sune och jag i sann hippieanda hjälpa till att sprida lite mer kunskap om den tiden.

Vi mailade ett tack för en intressant läsning till den ansvarige redaktören Ann Carlsson, som var 2 år gammal 1968. Eftersom vi tyckte att det saknades något gav vi henne några tips om vad som hände under hippieperioden och erbjöd oss att ställa upp på en intervju. Hon svarade inte på vårt erbjudande!

Så vi mailade en påminnelse efter en vecka. Men hon reagerade inte på det heller. Det tycker Sune och jag är nonchalant! Hon kunde iallafall tacka! Eller hur? Eftersom Sydsvenska Dagbladet inte visade något intresse för den fakta vi erbjöd från den tiden kan du läsa det här.

Vi börjar med en historisk tillbakablick. Hippierörelsen har sina rötter i det amerikanska 40-talet. Folket i USA hade då genomgått två världskrig och en allvarlig börskrasch under en 30-års period. Allt fler började ifrågasätta samhällsutvecklingen och det bildades en rörelse som ville bryta sig ur det traditionella samhällsmönstret. En av de ledande drivkrafterna i proteströrelsen var poeten Alan Ginsburg. Rörelsen kallades för beatniks.

Under 50-talet spreds rörelsen och det öppnades ett stort antal caféer där det diskuterades hur världsproblemen skulle lösas och vilken väg samhällsutvecklingen skulle gå. Rörelsen kallades för hipters.

Under 60-talet flyttades diskussionerna ut på gator och torg och man demonstrerade mot krig, rasism, kvinnoförtryck, fattigdom, miljöförstöring och så vidare. Rörelsen kallades för hippies.

1966 blev Gustav Adolfs torg i Malmö en samlingsplats för oss hippies. Och en omfattande haschmarknad växte fram där man kunde handla röka från till exempel Kashmir, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Turkiet, Libanon och Marocko.

1967 spelade Jimi Hendrix på Klubb Bongo, på Norra Skolgatan, som var ett av ställena i Malmö där vi gick och lyssnade på musik. Andra grupper som spelade på Klubb Bongo var Rolling Stones, BB King, Who, Fleetwood Mac, Moody Blues, John Mayall & Bluesbreakers, Kinks, Manfred Mann, Small Faces, James Brown, Jonny Cash och Searchers.

1971 seglade den kanadensiske hippien och journalisten Bob Hunter tillsammans med några kompisar iväg med båten Rainbow Warrior till Alaska för att hindra USA att genomföra ett kärnvapentest. Dom lyckades! Detta var början till Green Peace som bildades 1972.

Kära besökare, idag är hippien bojkottad och diskriminerad men rörelsen lever vidare. Det finns många idag över hela världen som med stort engagemang kämpar för en bättre värld. Vi gör det! Och det gör väl du också?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Gör ett besök på Svenska hippiemuseet och läs mer om vad som hände då.

PS 2: Oj, oj, oj! Medlemsantalet i HippieRunes fan-club växer kraftigt! Nu hälsar vi Kristin, Pär, Joacim, Åsa, Emil, Hanna, Linn, Sofi, Thommy, Emma, Hanna, Patrik, Victoria, Niklas, Joakim, Emilie och Chatrin mycket välkomna i klubben.

PS 3: Kolla in våra nya schyssta pressklipp!

PS 4: Kommentera gärna texten i vår gästbok!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu kommer vår andra rapport från Malmö
Eftersom vi brukar gå i våra egna tankar när vi är på stan brukar vi inte bry oss om vad det är för människor vi möter. Men nu har vi kollat upp läget!

I Malmö, som är Sveriges tredje största stad, bor det cirka 281 000 personer. Av dessa är cirka 78 700 invandrare och kommer från över 170 länder.

Sune och jag var med på 60-talet när den stora invandringen startade och på den tiden fungerade integrationen i vår stad. Men sen tappade politikerna greppet över situationen. Nu tycker vi att det hela har flippat ut! Och det är vi inte ensamma om.

Enligt en undersökning om livskvalitet som nyligen gjordes hamnade Malmö i botten bland 75 städer från alla EU-länderna. Av Malmös befolkning ansåg cirka 233 200 att integrationen inte fungerade. Men ändå så kallar politikerna det för en human flyktingpolitik. Allt oftare tycker Sune och jag att dagens flyktingpolitik är inhuman mot oss som redan bor här! Vi trivs inte mer i Malmö!

Sydsvenska Dagbladet, som utger sig för att stödja mångkulturen, publicerar nästan dagligen artiklar om muslimer, som utgör ett par procent av Malmös befolkning, men glömmer bort folket från de andra 170 kulturerna. Är det inte dags att ta en paus från religionssnacket och uppmärksamma alla de andra kulturerna som finns i Malmö? Annars får vi aldrig någon mångfald!

En annan folkgrupp som är ungefär lika stor är danskarna. University of Leicester i England presenterade nyligen en undersökning där dom hade frågat 80 000 personer över hela världen om dom var lyckliga. Danmark kom på första plats. Borde vi inte därför lära oss lite av danskarna så att vi får tillbaka glädjen i Malmö igen!

Kära besökare, vi har mailat följande fråga till våra lokalpolitiker: Vi är över 230 000 personer i Malmö som är missnöjda med er integrationspolitik. Tänker ni lyssna på folket eller fortsätta köra Malmö i botten?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Firade du Internationella 420 dagen den 20 april? Det gjorde inte Sune och jag. Vi glömde bort det! Här kan du kolla in hur andra firade högtiden. Vet du inte vad Internationella 420 dagen är finns här en bra beskrivning.

PS 2: Vi var ute den 1 maj och gjorde våra röster hörda. Kolla in bilderna 71 och 72 i vårt album!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är tävlingen slut och jag åkte ut
Samtidigt som Sveriges Television har kört sin serie TV-Stjärnan har det pågått en liknande tävling på nätet, Original Superstar. Och där ställde jag givetvis upp!

Tävlingsuppgifterna var i stort sett samma som för aspiranterna i TV-Stjärnan. Men uppgiften skulle klaras av på max en minut. Och det gjorde det inte lättare!

I deltävlingen Hallåa lyckades jag av någon oförklarlig anledning hamna på en fjärde plats. Det var oväntat!

Följande deltävling hade Nyhetsuppläsare som tema. Och där kom jag på tredje plats. Jag fattade ingenting!

Den sista deltävlingen kände jag starkt för. Där var temat Underhållning. Sune hakade på och vi gjorde bidraget tillsammans. Det var schysst! Vårt bidrag vann deltävlingen med god marginal. Det gjorde att jag/vi gick vidare i tävlingen. Det kändes stabilt och gav oss en anledning att ställa till med en schysst liten fest!

Mitt i festandet och flippandet började vi sakta inse att vi nu var med i slutfinalen i SVT:s tävling Original Superstar. Kära nån! Hur ska det sluta? Du kan kolla in bidragen här.

En jury på Sveriges Television valde ut en vinnare bland de fyra bidragen. Den som vann Original Superstar 2008 blev 16-årige Olle från Göteborg. Sune och jag gratulerar till vinsten!

Kära besökare, livet går upp och ner och nu är jag tillbaka i skiten igen. Men skit i det! Livet går vidare! Det dyker alltid upp nya möjligheter om man är vaken. Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Vi vill tacka alla er som röstade på mig/oss i Original Superstar. Utan dig hade vi inte haft en chans!

PS 2. Vi har hittat några schyssta pressklipp!

PS 3. Eftersom massmedia fortfarande bojkottar oss kan du läsa våra pressmeddelanden!

PS 4. Vår fan-club växer stadigt. Nu hälsar vi Nisse välkommen i klubben. Medlemskortet är på väg. Schysst att du hjälper till att sprida lite fred, kärlek och förståelse. Det behövs!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi firat internationella kvinnodagen
Och det var en tragisk tillställning. Kära nån, hur ska det sluta när det går på fel håll? Det är en katastrof att utvecklingen av kvinnorörelsen håller på att avvecklas!

På 60-talet var Sune och jag med i kvinnokampen. Vi stöttade våra kvinnliga kompisar i deras kamp mot manssamhället och allt vad det innebar.

Som en protest och en symbol för frihet brände våra kvinnliga kompisar sina behå offentligt och efteråt hade vi fester i kärlekens tecken.

Men när nu kampen för jämlikhet mellan män och kvinnor håller på att spåra ur är det dags att dra i nödbromsen.

Tidigare har kvinnokampen riktat in sig på att stärka och utveckla sig själva och kämpa för en jämlik plats i samhället. Men vad är det som händer idag?

Allt fler kvinnor och flickor blir kallade för hora. Och allt oftare blir dom våldtagna, misshandlade och mördade. Dessutom är det inte bara männen som är problemet i dagens jämlikhetskamp.

Nu finns det också en snabbt växande invandrargrupp där många av dom förkastar jämlikheten mellan man och kvinna och uppfostrar sina söner och döttrar tvärt emot vad vi kämpar för. Hur ska ni kvinnor tackla den kampen?

Men finns det över huvud taget en kvinnorörelse idag och vem är isåfall ledaren? Vet du vem det är så berätta gärna för oss!

Kära besökare, idag måste både vi alla hjälpa till att få ordning på skiten! Varför inte börja med att fira internationella människodagen varje dag, året om, istället? Det hade vi säkert alla mått bättre av! Vad tror du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1.Som du kanske vet är jag med och tävlar i Sveriges Televisions webtävling Original Superstar. Nu har en ny deltävling börjat. Kolla in mitt (och Sunes) bidrag och rösta på oss! Vi tackar på förhand!

PS 2. Vi har hittat några schyssta pressklipp! Kolla in nr 8 och nr 9.

PS 3. Eftersom massmedia tydligen har installerat ett anti-hippiefilter i sina mailprogram kan du läsa pressmeddelandet om mitt deltagande i Original Superstar här.

PS 4. Skriv gärna något gulligt i vår gästbok! så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu går tävlingen vidare
SVT:s tävling TV-Stjärnan kör nu på för fullt. Och det gör jag också i deras webtävling Original Star. Men för att det ska gå bra är jag beroende av ditt stöd. Du ställer väl upp?

Första deltävlingen, där man skulle presentera sig själv, gick helt snett för min del. Men det var bara att kämpa vidare.

Andra deltävlingen, där man skulle agera hallåa gick lite bättre. Jag kom på en stabil fjärdeplats. Kolla in pressklipp nr 7!

Den tredje deltävlingen, där man ska agera nyhetsuppläsare är nu öppen för röstning.

Till dig som har röstat på mig tidigare vill jag ge en stor kram och jag hoppas att du vill fortsätta att stötta mig i mitt tävlande i Original Star. Har du inte röstat tidigare tycker jag att du ska göra det nu. Klicka här och rösta på HippieRune! Tack för hjälpen!

Kära besökare, om du är trött på alla omöjliga debatter och såpoperor har du chansen nu att påverka. Vore det inte fett med ett flummigt teveprogram?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu kommer vår första rapport från Malmö
Vi skrev för ett tag sedan att vi under 2008 skulle kolla upp vad som händer i vår stad och konfrontera våra lokalpolitiker med vad vi fann. Det startar vi med nu!

Malmö, som är Sveriges tredje största stad, har fått flera utmärkelser som till exempel Fair Trade City och för våra fina parker. Men hur är det egentligen att bo i Malmö?

Vi har hämtat nedanstående information från Sydsveriges största tidning, Sydsvenska Dagbladet som har cirka 300 000 läsare. Vi har börjat vår undersökning med att se hur många det är som råkat illa ut i Malmö.

Under januari blev bland annat har 18 personer rånade. 10 personer blev misshandlade. 8 personer blev bestulna på stan. 6 butiker drabbades av stöld. 5 personer har haft lägenhetsinbrott. 6 butiker har drabbats av inbrott. Malmö har också drabbats av 14 anlagda bränder. Och detta gäller bara under en månad! Det är ju fruktansvärt! Eller hur?

Vi är väl medvetna om att Sydsvenska Dagbladet inte skriver om alla polisanmälningar så det är säkert många fler som råkat ut illa ut. Vi har till exempel inte tagit med alla cykelstölder och bilinbrott.

Nu är Sune och jag mycket nyfikna på vad våra lokalpolitiker, dom som i valet utgav sig för att ha lösningarna till en tryggare och trivsammare stad, kommenterar detta. Vi återkommer med en ny rapport från Malmö lite längre fram.

Kära besökare, vi har mailat följande fråga till våra lokalpolitiker: Malmö har blivit en otrygg stad där både unga och gamla drabbas av kriminalitet. Vad tänker ni göra för att Malmö ska bli en trygg och trivsam stad? Får vi inte svar inom en vecka tyder vi det som om ni inte tänker göra något åt problemet. Vad tror du att responsen blir?

PEACE

Rune och Sune

PS.Som du kanske vet är jag med och tävlar i Sveriges Televisions webtävling Original Superstar. Har du inte redan röstat på mig skulle jag bli mycket glad om du vill göra det nu! Klicka här för att komma till tävlingen.

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu behöver jag din hjälp
Som du kanske vet blev jag uttagen till castingen till SVT:s program TV-Stjärnan. Av 1 700 sökande gick jag tillsammans med 40 andra vidare till slutcastingen. Sen åkte jag ut!

Men sen startade SVT en tävling på nätet som kör parallellt med teveprogrammet och givetvis har jag hakat på den.

Och nu behöver jag din röst! Klicka här och rösta på HippieRune! Säg till dina kompisar också.

Kära besökare, om du är trött på alla omöjliga debatter och såpoperor har du chansen nu att påverka. Vore det inte fett med en hippie med ett eget teveprogram?

PEACE

HippieRune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är det dags igen att dela ut vårt pris, Swedish Political Award
Så var det dags igen! För tredje året i rad har vi valt ut en politiker som vi tycker har utmärkt sig på ett speciellt sätt inom den svenska politiken under det gångna året.

Första gången vi delade ut priset gick det till dåvarande statsminister Göran Persson. Motiveringen var ”hans osynliga agerande i politiken”. Förra årets pris tilldelades Gudrun Schyman med motiveringen ”hennes virriga agerande i den svenska politiken”.

Kandidaterna till årets Swedish Political Award har varit många. Efter mycket rökande och diskuterande lyckades Sune och jag att få ner det till tre kandidater: Folkpartisten Nyamko Sabuni, vänsterpartisten Inga Lanz och moderaten Maud Ekendahl.

Inga Lanz och Maud Ekendahl förlorade sina jobb som riksdagsledamöter i senaste valet och båda har gått arbetslösa sedan dess. Som arbetslös brukar man hamna i något KalleAnka-projekt efter ett tag men inte dom! Dom är ju politiker! Maud Ekendahl får ut 33 665 kronor i månaden och Inga Lanz får 33 792 kronor i månaden.

Det kallas för inkomstgaranti – utan krav på motprestation. Jag har mitt futtiga bidrag och tvingas till allt möjligt. Men så är det att leva i den svenska demokratin!

Maud Ekendahl berättade i en intervju för TV3 att ”man är dum om man går ut och jobbar”. Det kvalificerar henne iallafall till ett hedersomnämnande.

Och sen har vi Nyamko Sabuni, hon som är anställd som integrationsminister. Eftersom vi ser henne så sällan undrar vi om hon är kvar på sitt jobb. Har du sett henne?

Senaste gången jag kom i kontakt med Nyamko Sabuni var för ett par månader sen när jag sökte jobb hos henne som ambassadör för jämlikhet. Hon hörde aldrig av sig! Men sen dök hon upp för några veckor sedan i massmedia och berättade att hon nu har samlat ihop all diskrimineringslagstiftning i en enda lag, som gör att diskriminering skall kunna bötfällas. Sune och jag ställer oss frågande.

Hur kan man utge sig för att arbeta mot diskriminering när man själv diskriminerar? Nyamko Sabuni kunde iallafall tacka för min ansökan. Det brukar seriösa arbetsgivare göra!

Därför har vi beslutat att Swedish Political Award för 2007 ska gå till Nyamko Sabuni. Det har hon förtjänat. Motiveringen är ”hennes flummiga agerande som integrationsminister”. Diplomet är på väg. Kolla in " bilderna 69 och 70 i vårt album!

Kära besökare, vi röstar på dom och sen börjar dom flippa ut en efter en. Vi måste hjälpas åt att hålla våra politiker i örat så det inte spårar ur helt. Vi gör vad vi kan och vi hoppas att du gör vad du kan!

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Medlemsantalet i vår fan-club växer stadigt. Denna gång hälsar vi Nisse välkommen. Kämpa på!

PS 2. Har du synpunkter på utnämningen av Nyamko Sabuni till vinnare av årets Swedish Political Award kan du skriva det i vår gästbok!

PS 3. Eftersom vi av lång erfarenhet vet att massmedia bojkottar våra pressmeddelanden kan du läsa det här!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu börjar bitarna falla på plats
Äntligen! Från att ha varit ett kaos börjar det nu så sakta orda upp sig. Stabiliteten i livet är på väg tillbaka och jag kan börja se ett slut på strulet. Det känns skönt!

I slutet på förra året blev jag uppsagd från mitt jobb som telefonförsäljare. Det var i och för sig skönt men det blev desto jobbigare på Arbetsförmedlingen. Är du själv arbetslös så vet du vad jag pratar om.

Sen strulade Sydsvenska Dagbladet till det igen. Ännu en gång har dom blandat ihop hippies med islam. I mars 2006 skrev dom om halal-hippies. Då skickade vi följande mail till Byrån mot diskriminering:

”Hej, vid två tillfällen har Sydsvenska Dagbladet publicerat ordet halal-hippie. Vi har via tre mail till den ansvarige utgivaren Peter Melin påpekat att vi hippies inte har något med islam att göra. Trots detta har Sydsvenska Dagbladet publicerat ordet igen. Vi hippies känner oss kränkta!”

För cirka två veckor sedan gjorde Sydsvenska Dagbladet om misstaget igen. Vi påpekade detta i ett mail som löd såhär till den ansvarige utgivaren:

”I texten har ni skrivit ordet halal-hippie. Eftersom hippierörelsen inte har något med islam att göra är ordvalet vilseledande och bör snarast dementeras under de kommande dagarna i er tidning. Ska man nu koppla samman en religion med oss hippies ligger kristendomen närmast men även buddismen har stort inflytande på hippierörelsen. Men vi har definitivt ingenting med islam att göra.” Att dom aldrig kan lära sig!

Vill Sydsvenska Dagbladet fortsätta med att förvirra sina läsare har Sune och jag ett förslag. Varför inte i fortsättningen kalla muslimska fundamentalister för islam-alkolister?

Kära besökare, hur ska vi kunna få ordning på skiten när massmedia rör ihop begreppen? Sydsvenska Dagbladet påstår i sin reklam att dom har koll på läget. Men det har dom tydligen inte! Eller hur?

PEACE

HippieRune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är det stressigt till tusen
Nu har allt möjligt plötsligt börjat hända. Och jag måste ta tag i det! Därför har jag inte tid att skriva mer nu. Jag berättar mer nästa gång.

Kära besökare, ibland spårar livet ur och lugnet ersätts med kaos. Det enda man kan göra är att vakna upp och ta tag i skiten. När allting rasar kan man antingen försöka skapa något positivt av situationen. Eller så kan man ge upp. Men det gör jag inte! Det hade väl du inte heller gjort?

PEACE

HippieRune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club stiger stadigt och denna gång hälsar vi Janet mycket välkommen i gänget. Vi räknar med att du hjälper till att sprida lite fred, kärlek och förståelse i samhället. Det behövs! Eller hur?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu hoppas vi på en bättre samhällsutveckling
Det nya året har så sakta börjat, men de gamla allvarliga samhällsproblemen kvarstår. Politikerna fortsätter att leva i sina illusioner och tar inte hänsyn till vad vi samhällsmedborgare tycker. Men de tänker vi försöka ändra på!

Under valrörelsen kände vi oss betydelsefulla när vi gick omkring på Gustav Adolfs torg och träffade våra lokalpolitiker. Dom bjöd på godis och klistermärken och allt annat möjligt. Dom lyssnade på våra synpunkter och diskuterade gärna med oss. Men det var då! Efter valet var vi inte intressanta mer. Då blev vi bortglömda! Du kanske har känt likadant?

Ärligt talat! Det kan inte få fortsätta såhär! Därför tänker Sune och jag att ta ett allvarligt snack med våra lokalpolitiker och fråga vad dom egentligen håller på med. Det är det säkert många som vill veta!

Problemen i Malmö är stora så det blir säkert en lång diskussion. Vi kommer att skriva om det när det händer något. Bor du i Malmö och har synpunkter på vad som händer i stan så maila dom till oss.

Vi måste utveckla demokratin så att besluten motsvarar folket vilja. Annars fungerar det aldrig! En som jobbar hårt med att förverkliga detta är en av våra medlemmar i HippieRunes fan-club. Han är med och driver www.aktivdemokrati.se. Gå dit och hämta inspiration! Sune och jag tycker att du och dina kompisar gör ett schysst jobb och vi önskar dig lycka till! Vi stöttar dig till 100 procent!

Kära besökare, du som är besviken på politiken som drivs där du bor, nu är det dags att tillsammans ta tag i skiten! Maila dina synpunkter till din lokalpolitiker och se till så att du får vettiga svar. Försöker dom bojkotta dig eller slingra sig så maila dom igen. Visa att du finns till! Vad har du att förlora?

PEACE

Rune och Sune

PS. Nu är det dags att för tredje året dela ut vårt pris ”Swedish Political Award”. Den första som fick utmärkelsen var dåvarande statsminister Göran Persson för sitt osynliga agerande i den svenska politiken. Förra årets pris gick till Gudrun Schyman hennes virriga agerande i den svenska politiken. Vem tycker du ska få priset denna gång? Maila oss med förslag!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi hoppat över nyårslöftena
Vi har provat det tidigare! Men det har aldrig fungerat! Man lovar en massa saker som man har glömt bort nästa dag och livet går vidare som vanligt. Varför ska man försöka lura sig själv?

Därför har vi istället några förhoppningar om vad som ska hända under 2008. Skiter det sig känner vi oss inte lurade utan fortsätter kampen som vanligt.

Vi hoppas att utvecklingen vänder så att vi får ett tryggare och trivsammare samhälle. Vi hade det på 60-talet så vi vet att det är möjligt! Vi har själv upplevt det! Och det kanske du också har gjort?

Vi hoppas att du som kämpar och sliter mot skiten där du bor ska få framgångar under det nya året. Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle!

Vi hoppas att massmedia kommer över sin hippiefobi och slutar bojkotta oss. Vi inte är farliga! Vi kämpar ju bara för ett samhälle med lite mer fred, kärlek och förståelse. Och det är väl inte fel i dagens kaotiska samhälle?

När vi läste om vad som hänt i kulturåret 2007 i Sydsvenska Dagbladet blev vi besvikna. Dom påstår att dom har koll på läget och ändå har dom missat öppnandet av Svenska hippiemuseet. Det är svagt!

Vi hoppas att de 500 flyktingarna, som Malmö kommun har skrivit avtal om att ta emot under 2008, kommer från buddistiska och hinduistiska länder. Eftersom vi under flera år har tagit emot ett stort antal muslimer anser Sune och jag det är viktigt att vi får lite balans i de religiösa budskapen. Vi hoppas att våra lokalpolitiker är uppmärksamma på detta så att utvecklingen inte går från mångfald till enfald! Annars är det katastrof!

Kära besökare, Sune och jag vill tacka dig för att du hälsar på här och för alla gulliga anteckningar i vår gästbok som vi fått under det gångna året. Det uppskattar vi mycket! Det är schysst! Vi känner att vi inte är ensamma! Vi fortsätter väl kampen tillsammans under 2008?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi haft julstrul
Det är därför vi inte har hört av oss på ett tag. Men nu har vi koll på läget igen.

Det började en kväll för några veckor sedan när vi tittade ut genom fönstret. Grenarna på träden tvärs över gatan lyste plötsligt i olika färger. Det lyste blått och det lyste rött och ibland blinkade det. Då fick vi en kraftig flashback! Det påminde om en LSD-tripp på 60-talet.

Vi dammade av våra gamla Moody Blues-plattor och flummade till musiken. Vi tände rökelse och allt annat som hörde till den tiden. Men sen insåg vi plötsligt att det bara var julskyltningen som hade börjat.

Eftersom vi alltid tar sedan där vi är började vi förbereda vårt eget julfirande. Vi hade bättre ekonomiska förutsättningar denna jul så vi tänkte slå på stort. Så vi fixade en julgran!

Och vi tänkte också fixa en liten julskinka! Men det höll på att sluta i katastrof. Vi gick till den gamla köttaffären runt hörnet där vi brukar handla. Men när vi frågade efter skinka blev expediten förnärmad och kände sig kränkt. När vi förklarade att vi tyckte att det var dålig stil att inte sälja skinka nu när det är jul höll vi på att bli utslängda. Han hade nyligen tagit över butiken och han var muslim. Hur skulle vi kunna veta det? Men så är det att bo i mångfalden!

Vi hoppade över julskinkan och drog vidare till vår langare, Systembolaget, och köpte några öl för att komma över incidenten. I ingången mötte vi många med överfulla plastpåsar och vi undrade hur många av dom som skulle dö av en överdos. Hur många av dom skulle misshandla och kanske döda sina fruar och flickvänner? Hur många av dom skulle misshanda och kanske döda okända personer på stan? Hur många av dom skulle köra ihjäl oskyldiga människor? Vi vet alla att drogen alkohol ställer till med många och allvarliga problem varje dag men ändå så är den tillåten! Kan någon förklara varför?

Vi kom hem med vår gran och började pynta den. Kolla in " bilderna 67 och 68 i vårt album! Sen blev vi avbrutna av att telefonen ringde. Det var min chef som ringde och störde. Han berättade surt att han inte var nöjd med mitt arbete. Och jag förklarade att jag inte var nöjd med hans arbete. Så på den punkten var vi överens! Samtalet slutade med att jag blev kickad med omedelbar verkan.

Egentligen skiter jag i det, men på sätt och vis var det synd. När jag jobbade som telefonförsäljare kom jag i kontakt med många människor som kände sig ensamma och bortglömda. Dom blev glada för att någon över huvud taget ville ringa och prata med dom. Jag sålde inget men jag spred mycket kärlek. Det kändes schysst!

Kära besökare, så var det dags med julhysterin igen. Det köps julklappar som aldrig förr och allt fler kommer att hamna i Kronofogdens register. Julen ska vara en kärleksfest och att sprida kärlek kostar inget! Det har vi alla råd med att ge varandra under alla årets dagar. Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS. Vi hoppas att du har haft en schysst jul! Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är vi kraftigt sura på vår integrationsminister
För sex veckor sedan gick integrationsminister Nyamko Sabuni ut i massmedia och berättade att hon sökte efter ambassadörer som skulle jobba mot diskriminering. Givetvis skickade jag in en platsansökan. Men vad hände? Jo, ingenting!

Det har gjort oss kraftigt sura! Eftersom Sune och jag är experter på att skicka platsansökningar vet vi hur det fungerar i branschen.

Skickar man en platsansökan till en seriös arbetsgivare får man ett svar inom ett par dagar där dom tackar för ansökan och berättar att dom kommer att höra av sig om ett par veckor. Och efter ett par veckor får man ett nytt svar där dom berättar att tjänsten har gått till en annan sökande. Det är så det brukar fungera!

Men det vet tydligen inte Nyamko Sabuni. Eller har hon helt enkelt diskriminerat mig? När vi blir diskriminerade protesterar vi. Men inte så högt! För då hamnar vi i fängelse.

Vi förstår inte dagens integrationspolitik. På 60-talet var det många utlänningar som flyttade till Sverige. Dom accepterade sin nya situation och acklimatiserades sig snabbt i samhället. På den tiden hade vi inte några integrationsproblem.

Idag möter vi allt fler utlänningar som öppet är emot vårt sätt att leva på och som vill förändra vårt samhällssystem enligt deras ideologi. Kära nån, vad är det som gått snett? Hur ska det sluta?

Att så många utlänningar kommer till vårt land måste bero på att Sverige är ett förhållandevis bra land att leva i. Varför då fortsätta leva som i hemlandet och strunta i att hjälpa till att göra Sverige till ett ännu bättre land. Vi fattar ingenting! Gör du?

Kära utlänning, du som bor här och försöker hjälpa till att utveckla samhället i en trivsammare riktning, dig tycker vi om. Men om du har kommit hit i tron att Sverige är världens största vilohem, tycker vi inte om dig. Så vi avslutar kort och gott med: Welcome to our country – love it or leave it! Håller du med oss?

PEACE

Rune och Sune

PS. Vi hittade några schyssta pressklipp från castingen till TV-stjärnan på Sveriges Television. Kolla in pressklipp nr 5 och 6!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag varit på casting
Sveriges Television sökte för ett tag sedan tävlande till sitt nya program TV-stjärnan. Jag blev inbjuden och åkte dit. Men efter ett tag blev jag utcastad!

1 700 personer hade sökt. Och 600, inklusive mig, blev inbjudna till castingen för SVT:s nya dokusåpa. Så i fredagskväll tog jag tåget till Stockholm. Och på lördagsmorgonen dök jag upp på Sveriges Television.

Först blev vi registrerade och sen fick vi vänta. Tiden gick och vi fortsatte att vänta. Men sen blev det min tur.

Jag kallades in i ett rum där någon frågade ut mig om allt möjligt. Vi kom bra överens och han tyckte att jag verkade schysst. Så jag gick vidare i castingen. Det kändes stabilt!

Sen var det dags att vänta igen. Timmarna gick och efter ett tag försökte vi ha lite skoj under tiden vi väntade. Men sen tröttnade vi på det och fortsatte vänta. Kolla in " bilderna 65 och 66 i vårt album!"

Mitt i allt ihop ropades mitt namn upp och det var dags för nästa steg i castingen. Jag fick gå in i ett rum där juryn, som bestod av 3 programledare, satt. Hans Rosenfeldt (Parlamentet och Folktoppen), Anne Lundberg (Antikrundan) och Janne Josefsson (Uppdrag granskning) tittade med ett leende på mig när jag kom in. Jag kände mig välkommen och det kändes schysst! Efter lite snack hit och dit blev det dags för röstning. Jag fick två nej och ett ja. Det var ju inte helt fel!

Om du vill se lite mer av vad som hände under castingen kan du kolla här på SVT:s hemsida. Du hittar mig under Lördagens stjärnor. Och på bilderna 2, 42 och 45 under Bilder från castingen

Kära produktionsbolag, ni som gör teveprogram, om ni söker efter någon som kan rota runt i röran på ett schysst sätt är det mig ni letar efter. Jag har många programidéer. Skicka ett mail så berättar jag mer!

PEACE

HippieRune

PS 1. Nu har vi fått en ny medlem i klubben. Det är schysst! Sune och jag hälsar därför Kristoffer mycket välkommen i gänget!

PS 2. Skriv ett par värmande ord i vår gästbok så blir vi så glada!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har en nära vän dött av en överdos
Det är lika tragiskt varje gång det händer. Fast det var väntat! Han har hållit på i många år och under det senaste halvåret har han mått sämre och sämre. Och du är han död! Hans kropp orkade inte stå emot längre. Alkoholen dödade honom!

Vi har känt Affe sedan slutet av 60-talet. På den tiden hade han en egen firma. Han jobbade som gatuförsäljare och hans största leverantör var Christiania i Köpenhamn. Affärerna gick strålande och vi och alla de andra kunderna var nöjda.

Sen fick vi, som du kanske vet, problem med Säpo på grund av vårt politiska arbete och vi tvingades lämna Sverige, annars hade vi hamnat i fängelse.

När vi kom tillbaka till Sverige efter vår långa resa träffade vi vår gamle kompis igen. Vi såg av en ren tillfällighet honom sitta på en bänk i parken. Vi såg på långt håll att något var fel. Han såg inte glad ut! Bredvid honom stod en påse från Systembolaget och i handen höll han en Norrlands Guld 7,2%. Vi blev chockade!

Vi hälsade på varandra och vi frågade honom vad som hade hänt. Affe förklarade att för några år sedan började polisen visa ett allt större intresse för hans business. Och det tyckte han var störigt! När civilklädda poliser började smyga i buskarna på hans gård bestämde han sig för att omedelbart lägga ner verksamheten.

Men efter ett tag började han sakna kicken! För att försöka ersätta den gick han över till den lagliga drogen alkohol. Men han fastnade i skiten! Han blev alkoholist. Affe kämpade emot drogbegäret och gjorde allt för att komma ifrån det. Han provade allt! Han lade in sig på olika behandlingshem och gick på en massa AA-möten. Men ingenting hjälpte!

Vi var hemma hos honom ett par dagar innan han dog. Då berättade han att han ångrade sig mycket. Rökat kunde han kontrollera och han missbrukade det aldrig. Alkoholen fick ett grepp om honom som han inte kunde komma ifrån. Och nu har drogen alkohol tagit livet av honom.

Kära staten, du som är Sveriges största dealare av världens farligaste drog, är det inte dags att tänka om? Är det inte dags att acceptera ett betydligt mindre skadligt alternativ. Sune och jag har ett bra förslag! Är du politiker och vill veta mer så kontakta oss!

PEACE

Rune och Sune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club växer stadigt. Det är schysst! Nu hälsar vi Christer och Bengt mycket välkomna i kampen för ett tryggare och trivsammare samhälle!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi tagit timeout
Kan politikerna och journalisterna ta timeout, så kan vi! Vi har förvisso inte supit och hånglat på jobbet! Men vi tyckte att det kunde sitta fint men en paus från skiten.

Vi har lång erfarenhet av att bli diskriminerade av massmedia så det har vi lärt oss att leva med! Dom lever i sin drömvärld och tror att dom styr samhällsutvecklingen. Dom rotar runt för att hitta skandaler och hittar dom inget så hittar dom på. Massmedia försöker förändra vårt samhälle utan att ha någon politik. Kallas inte det för anarki?

Vår integrationsminister Nyamko Sabuni har inte hört av sig angående ambassadörjobbet som jag sökte för några veckor sedan.

Det har gjort både mig och Sune kraftigt besvikna. Med mina meriter kan konkurrensen inte vara så stor. Jag är dessutom berättigad till nystartsbidrag vilket bör göra konkurrensen ännu mindre. Men det kanske är så att hon diskriminerar mig. Vad tror du?

Under årens lopp har Nyamko Sabuni skaffat sig många ovänner och nu växer skaran ytterligare. Men hon kan sova lugnt på nätterna för vår del. Eftersom vår hippiereligion inte accepterar våld kommer vi att bekämpa henne med demokratiska medel.

Kära integrationsminister Nyamko Sabuni, du som kom som flykting till Sverige för många år sedan, berättade i ett teveprogram att du själv har blivit diskriminerad när du sökte jobb. Och nu för du diskrimineringen vidare mot mig! Sune och jag börjar undra över om du verkligen har dom rätta kvalifikationerna som krävs för ditt jobb som integrationsminister. Det vill säga jobba mot diskriminering. Vad tror du själv Nyamko?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Integrationsminister Nyamko Sabuni har fortfarande inte tackat för min ansökan som jag skickade för två veckor sedan angående en tjänst som ambassadör mot diskriminering. Det är mycket dålig stil Nyamko!

PS 2: Men det är skönt att veta att vi inte är ensamma i kampen. Medlemsantalet i vår klubb växer stadigt och nu hälsar vi Jonas mycket välkommen! Vill du också bli medlem i HippieRunes fan-club?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu undrar vi när massmedia ska sluta diskriminera oss
Ärligt talat! Vi är inte farliga! Vi är bara två gamla övervintrade hippies som kämpar för ett trivsammare och tryggare samhälle. Och det är väl inte fel?

Sedan mitten av 60-talet har vi försökt att sprida lite fred, kärlek och förståelse i samhället. Och för drygt två år sedan fortsatte vi vår kamp på nätet.

Vi hade hoppats på att få hjälp av massmedia och därför har vi skickat ett antal pressmeddelanden (se nedan) till bland annat följande tidningar: Aftonbladet, Dagens Media, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad, Kvällsposten, Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Samt till följande tevestationer: Kanal Lokal, Öppna kanalen, SVT, TV3, TV4, TV8. Och till TT.

11 april, 2005 Biopremiär på den skånska samhällssatiren Vilse i livet - Resan till Tönteberg
Massmedias reaktion: Ingen

25 april, 2005 Tevepremiär på den skånska samhällssatiren Vilse i livet - Resan till Tönteberg
Massmedias reaktion: Ingen

15 januari, 2006 Statsminister Göran Persson tilldelas utmärkelsen Swedish Political Award
Massmedias reaktion: Ingen

13 april, 2006 Rune och Sune intervjuas i tv
Massmedias reaktion: Ingen

1 juni, 2006 HippieRune frågar ut de politiska partierna
Massmedias reaktion: Ingen

13 juni, 2006 De politiska partierna presenterar flummiga lösningar på allvarliga samhällsproblem
Massmedias reaktion: Ingen

4 september, 2006 Rune och Sune ställer valfrågor till de politiska partierna
Massmedias reaktion: Ingen

5 mars, 2007 Rune och Sune delar ut årets politiska pris Swedish Political Award
Massmedias reaktion: Ingen

19 mars, 2007 Rune och Sune ställer till med en fest
Massmedias reaktion: Kvällsposten skrev en bra artikel. Tack KvP, det var schysst!

14 maj, 2007 Förslag till en förbättrad narkotikapolitik
Massmedias reaktion: Ingen

11 september, 2007 Nu öppnar Svenska hippiemuseet
Massmedias reaktion: Ingen

15 oktober, 2007 OFFENTLIG PLATSANSÖKAN: Ambassadör för ett samhälle med mer kärlek och mindre diskriminering och färre fördomar
Massmedias reaktion: Ingen

Du kan läsa alla våra pressmeddelanden här!

Eftersom vi är en del av det mångkulturella samhället räknade vi med att massmedia skulle behandla oss som alla andra kulturer. Men oj vad vi bedrog oss! Snacka om att bli diskriminerad!

Kära besökare, tydligen lider massmedia fortfarande av kraftig hippiefobi. Men vi ger inte upp för det! Fobier är ju till för att bekämpas. Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS 1: Regeringskansliet har på nytt besökt vår hemsida. Hoppas att det är integrationsminister Nyamko Sabuni som har tittat in i samband med min platsansökan. Jag väntar med spänning på ditt svar, Nyamko. Hittills har du varit vår vän men diskriminerar du mig blir jag mycket besviken på dig! Men det gör du väl inte?

PS 2: Medlemsklubben har fått en ny medlem, Carina, som vi hälsar mycket välkommen i klubben. Rörelsen sprider sig över landet! Det är schysst! Vill du också bli medlem?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu ska jag berätta om mitt jobb
Nu har jag jobbat i två veckor. Vilken upplevelse! Att efter många år av arbetslöshet få komma in på arbetsmarknaden känns konstigt. Men jag måste säga att jag är besviken!

Jag hade sett fram emot ett jobb där mitt kunnande och livserfarenhet kom till användning. Men istället jobbar jag som telefonförsäljare. Mitt jobb är att ringa upp folk som jag inte känner och pracka på dom saker som dom inte behöver. Det känns sjukt!

Lönen är låg! Men jag får en extraslant för det jag säljer. Det vill säga ju mer jag manipulerar desto mer pengar tjänar jag. Är det verkligen tillåtet att göra så?

Eftersom jag själv tycker illa om telefonförsäljare har jag lärt mig ett par knep för att bli av med dom.

När jag blir uppringd av en anonym person som är ute efter att tjäna lite provision genom att övertala mig till att köpa något som jag varken är intresserad av eller har behov av brukar jag göra något av följande för att bli av med dom.

Om jag inte har något att göra och känner för att prata med någon jobbar jag hårt på att slösa deras tid. Jag spelar mycket intresserad och ställer en massa frågor. Sen avslutar jag samtalet plötsligt med att säga att jag inte har tid att prata mer och lägger på luren.

Om jag är på skämtsamt humör brukar jag svara med att jag är mycket intresserad och ber dom vänta medan jag stänger av en maskin. Sen låter jag luren ligga en bra stund. Och sen lägger jag på den.

När jag är på dåligt humör spelar jag stressad. Jag säger att deras erbjudande är precis vad jag letar efter. Men eftersom jag är upptagen för tillfället frågar jag efter deras telefonnummer där jag kan nå dom på kvällen. Eftersom dom inte lämnar ut det spelar jag besviken och ifrågasätter deras ärlighet.

Fast jag har min arbetsplats hemma tar det emot att gå till jobbet. Tur att det bara är en provanställning på två månader!

Jag vet inte vad som känns värst. Att ofrivilligt leva på bidrag och bli kallad för parasit. Eller att jobba med uppgifter som strider mot ens moraliska uppfattning. Vad tycker du?

Jag återgår hellre till att vara arbetslös än att tjäna mitt levebröd på att lura andra. Snart får jag min första lön på många år men det känns inte rätt. Det känns som om jag har stulit pengarna!

Kära integrationsminister Nyamko Sabuni, du har väl inte glömt bort min ansökan! Istället för att leva på att lura andra kan jag göra en positiv insats för dig och Sverige som ambassadör mot diskriminering och fördomar. Jag väntar med spänning på att du ska kontakta mig! Eller har du redan sorterat bort min ansökan i anställningsprocessen?

PEACE / HippieRune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag sökt jobb hos regeringen
För några dagar sedan stod det i tidningen att integrationsminister Nyamko Sabuni söker ambassadörer för en kampanj mot diskriminering. Vem kan passa bättre för uppdraget än en gammal hippie? Så jag skickade in en ansökan!

För ett tag sedan var det en internationell ungdomskonferens i Malmö där det diskuterades mångfald och mänskliga rättigheter. Konferensen ingick i en kampanj som fortsätter i Sverige till 2009.

Därför söker nu integrationsminister Nyamko Sabuni ambassadörer som vill engagera sig i frågor som rör diskriminering och fördomar. Detta är frågor som vi inom hippierörelsen har jobbat med sedan mitten på 60-talet. Att bli ambassadör för dessa frågor hade passat mig perfekt. Det är ett drömjobb! Därför har jag skickat in denna offentliga platsansökan. Du kan läsa pressmeddelandet här!

PLATSANSÖKAN:
Ambassadör för ett samhälle med mer kärlek och mindre diskriminering och färre fördomar

Till integrationsminister Nyamko Sabuni!

Jag är en gammal hippie, och världsmedborgare, som mycket gärna vill hjälpa dig med att jobba som ambassadör.

Mina kvalifikationer är följande:
- Jag har 40 års erfarenhet av att bli diskriminerad.
- Jag har suttit i fängelse för mina politiska åsikter.
- Jag startade och drev under några år en mottagning för amerikanska soldater som hade deserterat
från Vietnamkriget. Vi hjälpte dom att komma in i det svenska samhället.
- Jag har under många år levt i politisk exil efter att ha blivit trakasserad av SÄPO och blivit hotad med fängelsestraff.
- Jag har bott i kristna, buddistiska och muslimska länder.
- Jag har luffat runt i kapitalistiska och kommunistiska länder.

Dessa erfarenheter har gjort att jag inte längre bryr mig om var folk kommer ifrån eller hur dom ser ut. Det viktigaste är vad dom har att säga. Och jag är alltid beredd att diskutera det mesta med dom flesta.

Vill du veta mer om mig och mina framtidsdrömmar och kvalifikationer kan du maila mig på HippieRune@gmail.com.

Väntar med stor spänning på att du ska höra av dig!

PEACE / Rune
www.HippieRune.com

Kära besökare, kampen för ett samhälle baserat på fred, kärlek och förståelse får aldrig upphöra. När nu regeringen vill ha hjälp med detta hoppas jag att jag inte blir diskriminerad i anställningsprocessen. I så fall är det skandal! Eller hur?

PEACE / HippieRune

PS. Vi vill uppmärksamma Anton Abele för hans initiativ till den stora manifestationen mot våldet som ägde rum i fredags. Sune och jag har vid några tillfällen försökt göra något liknande. Men eftersom massmedia tydligen lider av hippiefobi och bojkottar våra pressmeddelanden har vi inte lyckats komma ut med vårt budskap. Vår fulla respekt går till dig, Anton Abele. Det är bra jobbat!! Fortsätt din kamp – vi ger dig vårt fulla stöd!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu ska jag börja jobba
Äntligen! Efter alla dessa år som jag har varit arbetslös har jag nu äntligen fått ett jobb! Nu är det dags att damma av väckarklockan och bli en samhällsnyttig medborgare!

Sune gratulerade mig och vi ställde till med en liten fest för att fira min framgång. Det är förvisso bara en provanställning! Men det känns som om jag ena foten på arbetsmarknaden. Och det är schysst!

Sune, som nu har jobbat ett tag, berättade om hur han upplevde att vara arbetslös. Eftersom jag är mitt i skiten har jag svårt för att se klart så jag lyssnade med spänning! Sune jämförde det med när vi satt på en öppen anstalt i början på 70-talet för att vi vägrade göra värnplikten. Då fick vi bara röra oss inom en viss yta och vi blev ålagda att göra alla möjliga konstiga saker. Protesterade vi blev vi straffade.

Och Sune har rätt! Det är ju lika dant som att vara arbetslös. Man ska dygnet runt stå till arbetsmarknadens förfogande och följer man inte handläggarens direktiv blir man straffad. Det ska bli skönt att slippa allt detta och känna sig som en fullvärdig människa igen!

En provanställning är egentligen en provanställning för arbetsgivaren. Men inte för mig! Uppskattar inte chefen min arbetsinsats säger han upp mig och anställer någon annan. Om jag inte uppskattar chefens arbetsinsats och säger upp provanställningen kommer jag att straffas med indraget ekonomiskt bidrag och en massa problem med Arbetsförmedlingen. Är det rättvist?

Nu väntar jag med spänning för att se om det är en seriös arbetsgivare eller om det är en fifflare som utnyttjar systemet.

Jag ser iallafall fram emot att slippa kommentarerna från alla insnöade typer som anser att jag är en arbetsskygg parasit, en belastning för samhället och allt annat möjligt som jag har fått höra under årens lopp! Det ska bli skönt att slippa bli förnedrad mer!

Kära besökare, du som har ett jobb att gå till och som kan försörja dig själv och din familj, vad skulle du göra om du blir arbetslös? Skulle du snarast möjligt försöka hitta ett nytt jobb eller skulle du föredra att bli nedtryckt och mobbad och leva under dåliga ekonomiska förhållanden? Vad hade du valt?

PEACE

Rune och Sune

PS. Nu har vi haft celebert besök på vår hemsida. Regeringskansliet har under veckan varit på besök vid några tillfällen. Och det tycker vi är schysst! Hoppas att dom har hämtat inspiration och idéer för att skapa ett tryggare och trivsammare samhälle. Det är ju det vi alla vill ha! Eller hur?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag besökt min handläggare på arbetsförmedlingen
För ett tag sedan fick jag en kallelse från min handläggare. Han ville träffa mig! Och för en gångs skull ville jag ville träffa honom! Han brukar alltid tjata på mig om att jag ska prova nya vägar för att få ett jobb. Och det har jag verkligen gjort nu!

Jag har inte träffat honom på ett par månader och det har varit skönt. Men nu var det dags! Jag gick dit väl förberedd och såg fram emot mötet med honom. Han är förvisso en sur och inskränkt typ men det har jag lärt mig att leva med.

Efter att ha visat legitimation ställde jag mig i en hörna i det överfulla väntrummet. Under tiden jag väntade, började jag fundera på varför man måste visa legitimation när man besöker Arbetsförmedlingen. Är dom rädda för att man ska stjäla ett jobb?

En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att förbereda oss långtidsarbetslösa så vi står redo för arbetsmarknaden. Men jag kan inte förstå deras känslokalla attityd och allt dom tvingar oss att göra med hot om bestraffning. Så är inte stämningen på en arbetsplats om jag minns rätt. Eller har jag fel?

Det blev min tur och jag gick stolt in i handläggarens lilla kyffe. När han frågade mig om jag hade sökt jobb visade jag stolt fram bild nr 62 från min jobbsökaraktion på Malmöfestivalen. Han blev förstummad och stirrade på bilden en lång stund. Sen reste han sig upp och lämnade rummet. Jag satt kvar och väntade en bra stund, men eftersom inget hände gick jag hem.

Jag berättade om mina erfarenheter från mitt möte med handläggaren för Sune och han fattade ingenting. Plötsligt ringde telefonen! Det var en handläggare från Arbetsförmedlingen som berättade att hon hade fixat en anställningsintervju till mig. Jag ska dit nästa vecka. Hoppas det går bra!

Kära besökare, om du försöker förändra din situation och misslyckas gång efter gång kanske det inte beror på dig! Ta reda på vem eller vad som hindrar dig och ta tag i skiten! Du har väl inte gett upp?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi blickat tillbaka
Det måste man göra då och då. Vet man inte vart man kommer ifrån vet man inte vart man är på väg! Och då är man vilse!

För ett tag sedan öppnade Sune och jag Svenska hippiemuseet. När vi fick reda på att vi hade haft över 600 besökare första veckan höll vi nästan på att ramla ur fåtöljerna!

Det ser vi som ett tecken på att det finns ett stort intresse för hippieperioden och vad som hände under 60-talet. Årtiondet då allt var möjligt och framtiden såg ljus ut!

När vi ser tillbaka på hur det har varit och ser på samhällsutvecklingen idag drar vi enkelt slutsatsen att vi måste lägga om kursen. Vi kan inte fortsätta så här! Vi kan inte hålla på att göra samma misstag om och om igen!

Vi måste lära oss mer från vad som gått snett i vår historia och vad som har varit bra. Och dra nytta av det. Vi måste vända det negativa till något positivt! Annars utvecklas inte mänskligheten. Och hur ska det då gå för vår släkt i framtiden.

Vi uppmärksammade till exempel 6 augusti med anledning av den hemska explosionen av atombomben över Hiroshima 1945. Varför inte göra denna dag i fortsättningen till en internationell dag där vi tillsammans demonstrerar med budskapet att omedelbart skrota alla kärnvapen. Vad tycker du?

Vi uppmärksammade också tragedin i World Trade Center 11 september, 2001. Men detta vände Sune och jag till något positivt redan året efter. Kolla in det här!

Kära besökare, eftersom våra makthavare lever i sina politiska illusioner måste vi tillsammans påverka våra politiker så vi får ett tryggare och trivsammare samhälle. Gå in på länkarna i Svenska hippiemuseet och hämta inspiration. Vi hoppas att du också hjälper till att ta tag i skiten! Men det gör du väl säkert?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. För några dagar sedan fick vi ett mail från en schysst kompis, Leif på västkusten, med ett pressklipp från Metro. Oj då, nu har vi hamnat i tidningen! Kolla in pressklipp nr 4!

PS 2. Medlemsklubben växer stadigt. Nu hälsar vi Niklas och Joakim välkommna i HippieRunes fan-club. Vill du också bli medlem?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu öppnar vi Svenska hippiemuseet
Vi tycker att det behövs! Vi vill också vara med i det mångkulturella samhället. Därför blandar vi oss nu i den kulturella röran för att föra fram hippiekulturen och vår inställning till samhällsutvecklingen.

När vi såg oss omkring i det mångkulturella Sverige fann vi många olika kulturföreningar som med hjälp av ekonomiska bidrag ges möjlighet att föra ut sin kultur. Men när Sune och jag sökte bidrag till Svenska hippiemuseet blev det kalla handen direkt. Det hade vi räknat med! Det är vi så vana vid! Men man kan göra mycket utan pengar så vi drog igång vårt hippiemuseum på nätet istället.

Eftersom våra makthavare bestämmer vad som ska stå i historieböckerna har hippierörelsen gått till historien som ett gäng långhåriga individer som var arbetsskygga och fördrev tiden med att röka på och lyssna på musik. Vi kan inte förneka att mycket av det är sant men hippierörelsen stod för så mycket mer.

Man kan säga att hippierörelsen har sina rötter i slutet på 40-talet. Inom en 30-års period hade USA drabbats av två världskrig och en stor ekonomisk depression. I detta kaos växte det fram en rörelse som började ifrågasätta systemet och som ville bryta sig ur det traditionella samhällsmönstret. Rörelsen kallades för Beatniks och en av de ledande figurerna var Allen Gingsburg.

Under 50-talet spreds rörelsen. Det öppnades upp ett stort antal caféer där det diskuterades hur världsproblemen skulle lösas och vilken väg utvecklingen skulle gå för att mänskligheten ska kunna överleva. Man kallade deras diskussioner för "hip" och ibland kallades deltagarna för Hipters.

Ännu en gång bytte rörelsen skepnad och hippien dök upp. Hippierna tog ut diskussionerna från caféerna till gatorna och torgen. Där demonstrerade vi mot krig, rasism, fattigdom, miljöförstöring, kommersialism och för jämlikhet mellan män och kvinnor.

Det vi kämpade för på 60-talet har vi inte uppnått! Som världen och Sverige ser ut idag är det hög tid att sätta fart på rörelsen igen! Historien brukar upprepa sig vart 50:e år. Så snart är det hög tid att vi går samman och ger politikerna en rejäl knuff så att vi får en politik som skapar ett samhälle där våra barnbarns barn kan överleva och njuta av livet i. Vill du vara med i kampen?

Kära besökare, vi kan inte fortsätta att framhäva de olika kulturerna i vårt land utan vi måste istället tillsammans diskutera hur vi ska gå vidare i samhällsutvecklingen. Gör ett besök på Svenska hippiemuseet och hämta inspiration. Vad har du att förlora?

PEACE

Rune och Sune

PS. PS. Medlemsklubben växer stadigt. Nu hälsar vi Richard välkommen i HippieRunes fan-club. Vill du också bli medlem?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är det dags att ta tag i skiten igen
Sommaren är över och flippandet är slut. Nu är det dags att ta tag i livssituationen igen. Sune har börjat jobba och jag har gjort lite av varje.

Jag har fått brev från min handläggare på Arbetsförmedlingen. Han vill träffa mig! Jag förstår inte varför, för han har aldrig något att erbjuda mig. Däremot håller han på att tjata om att jag måste prova nya vägar för att hitta jobb.

När jag var på Malmöfestivalen förra veckan passade jag på att prova ett nytt sätt att hitta jobb på. Och det har jag dokumenterat på foto. Se bild nr 62 i vårt album! Jag undrar vad handläggaren säger när jag slänger fram det på hans skrivbord? Jag hoppas han lugnar ner sig ett tag! Håll tummarna för mig!

Det har lugnat ner sig på vår gård! Det är schysst! Men det är synd att det skulle sluta med att vi nu är två olika grupper i vårt hus på grund av ett religionskulturellt missförstånd. Hur ska vi kunna komma överens med varandra när folk känner sig kränkta istället för att förklara vad som dom tycker är fel. Gör dom inte det får vi ingen förståelse för varandra.

Eftersom vi har upptäckt att det har blivit allt viktigare i Sverige att hävda sin kultur har Sune och jag nu bestämt oss för att lyfta upp hippiekulturen på ett högre plan. Det gör vi genom att snart öppna Svenska hippiemuseet. Målet är att sprida saklig information, sprida inspiration och berätta om hippierörelsen och dess ideologi.

Men vi behöver ditt bidrag! Vi är inte intresserade av pengar utan vi vill att du bidrar med bilder, filmer, posters, tidningsartiklar, personliga berättelser och så vidare från hippieperioden. Maila snarast ditt material till HippieRune@gmail.com. Var du inte med på den tiden kanske du känner någon som var det. Hjälp oss att bygga upp Svenska Hippiemuseet! Vi tackar på förhand för ditt bidrag!

Jag har också passat på att försöka få lite ordning på HippieRunes fan-club. Medlemsantalet växer nu varje vecka och det gör Sune och mig mycket glada. Det är schysst! Våra klubbkompisar finns utspridda över halva Sverige och i Danmark och Schweiz.

Kära besökare, är du redan medlem i vår fan-club vill vi tacka dig för att du hjälper oss i kampen för ett trivsammare samhälle. Om inte din stad finns med på kartan så anmäl dig redan idag till HippieRunes fan-club! Tillsammans kanske vi kan få ordning på skiten. Vad tror du?

PEACE

Rune och Sune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club växer stadigt. Det är alltid schysst att få kontakt med andra som också sprider fred, kärlek och förståelse! Det gör oss mycket glada! Nu hälsar vi Rune och Lena välkomna i klubben.

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu blev det en fest ändå
Vi ger aldrig upp! Har vi bestämt oss för att göra något så gör vi det! Så det blev en ny fest, men inte på vår gård.

Efter den stora religionskrocken förra lördagen har stämningen på vår gård blivit mycket obehaglig. Från att ha varit lugnt och avslappnat har det nu blivit strul och motsättningar i vårt hus. Tryggheten och grannsämjan är i farozonen! Om det är detta som kallas för lyckad integration så är Sune och jag starkt emot det! Detta verkar ju mer vara disintegration.

I början av 70-talet hjälpte vi flera amerikanska soldater som hade rymt från kriget i Vietnam. Dom var mycket tacksamma för den hjälp dom fick och lärde sig snabbt svenska, skaffade jobb och tog del i samhällsutvecklingen.

Men när vi nu ser på våra nya grannar, som också har rymt från ett krig, kan vi inte förstå deras attityd. Om dom inte är det minsta tacksamma för att vi hjälper dom och när dom anser att våra västerländska värderingar är skit, kan vi inte förstå vad dom gör här! Kan du?

För att komma ifrån skiten en stund bestämde Sune och jag att vi skulle gå på Malmöfestivalen. På ett eller annat sätt skulle vi festa! Vi har varit där tidigare men det var för 21 år sedan. När vi skulle gå började Sune må dåligt. Han hade förmodligen fått i sig något ohälsosamt, så jag gick dit själv.

I stora folksamlingar är det lätt att mingla och jag träffade alla möjliga trevliga och otrevliga människor. Efter ett tag blev jag hungrig och började leta igenom de nästan 100 matbodarna efter en tjock grillad med bröd. Jag hittade ingen! Däremot var det mat från nästan hela världen, men tydligen hade dom glömt bort den svenska. Jag tröttnade på skiten och gick hem!

Jag fick ihop några bilder från mitt festivalbesök. Kolla in bilderna 59 till 64 i vårt album!

Kära besökare, om man inte har fördomar och bjuder på sig själv kan man hitta schyssta människor överallt. Men är man egotrippad och saknar mental flexibilitet blir det bara kaos! Håller du inte med??

PEACE

Rune och Sune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club växer stadigt. Det är alltid schysst att få kontakt med andra som också sprider fred, kärlek och förståelse! Det gör oss mycket glada! Nu hälsar vi Claes välkommen i klubben.

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi anordnat vår årliga gårdsfest
För flera år sedan anordnade jag tillsammans med några grannar en gårdsfest. Festen blev så lyckad så vi beslutade att göra det till en årlig återkommande happening. Och nu hade vi vår gårdsfest i lördags. Men denna gång gick det snett!

Vi tycker det är mycket viktigt att man kommer överens och trivs med sina grannar. Och den grannsämjan har funnits i vårt hus ända sedan jag flyttade hit.

Festen började! Grannarna som kunde komma kom. Och dom hade med sig det dom kunde bjuda på. Sune höll på med grillen. Och jag laddade cd-spelaren med Bob Marley. Lugnet och harmonin började infinna sig och alla började bli glada!

Plötsligt kom det ut några män från trappan. Vi visste inte om dom var nyinflyttade, hälsat på någon eller hade gjort inbrott. Men vi tog för givet att dom var nyinflyttade. Jag vinkade över dom till festen. Men dom stod kvar och stirrade på oss. Då tog Sune några öl och gick fram till dom. När han bjöd dom på ölen höll det på att sluta i slagsmål. Dom kände sig förnedrade och kränkta och blev skitsura på honom. Hur skulle han kunna veta att dom var seriösa muslimer? Sune ville ju bara sprida lite kärlek!

Feststämningen dalade snabbt och vi var alla chockade. Vi tittade förskräckt på varandra! Eftersom Sune och jag är mer intresserade av vad folk säger än hur dom ser ut, har vi inte tänkt på att det bor en hel del utlänningar i vår trappa. Men dom kom hit när vi hade en vettig invandringspolitik. Dom pratar svenska och har smällt in i vårt samhälle. Dom är som vi! Och vi är som dom! Tillsammans är vi vi! Det är ju så det ska vara. Eller hur?

En stund senare kom männen tillbaka med sina fruar och barn. Dom drog igång en egen fest på gården. Männen tittade då och då föraktfullt på oss och kvinnorna gjorde allt för att undvika ögonkontakt.

Vi avbröt festen och Sune och jag började fundera på varför det går så här snett. När gemensamhet ersätts med tveksamhet måste det vara något grundläggande fel på vår integrationspolitik. Våra svensk-utländska vänner höll med oss!

Kära besökare, paradiset finns inte i himmeln. Det finns här på jorden! Vi kan tillsammans skapa ett paradis om vi hjälps åt istället för att bekämpa varandra. Sune och jag gör vad vi kan och vi är säkra på att du gör vad du kan! Eller hur?

PEACE

Rune och Sune

PS. På grund av allt strulet blev det inget fotograferande så tyvärr har vi inga bilder att visa.

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är vi tillbaka igen
Men det tog emot! Efter vår vistelse på landet, där vi levde i lugn och ro ett tag, fick vi en chock när vi kom tillbaka till Malmö. Nu för tiden händer det så mycket skit här i stan så det kan knäcka vem som helst. Och det knäckte oss!

På Rosengård var dom till exempel fullt upptagna med att elda upp sin stadsdel vilket slutade med stora kravaller och sönderslagna polisbilar.

I närheten där vi bor blossade det upp en importerad släktfejd och vårt kvarter blev avspärrat med polisbilar. Det hela kändes så olustigt så vi tog bussen till Vellinge och hälsade på en gammal kompis, Karin.

Karin har ett ansvarsfullt jobb och på dagarna ser hon ut som fröken Svensson. Men på kvällarna tar hon av sig masken och bakom den finns en äkta hippie. Hon delade med sig av det hon hade och harmonin började infinna sig igen. Det kändes schysst!

Det var lugn och ro i byn och alla vi hade kontakt med pratade svenska. Det kändes stabilt! Karin bodde i Malmö på 60-talet och var mycket aktiv inom freds- och kvinnorörelsen. Vi umgicks flitigt och hade förmodligen mycket roligt tillsammans.

I början på 90-talet, när den vansinniga flyktingpolitiken började sätta sina spår i Malmö, flydde hon till Vellinge. Hon trivs mycket bra, men nu börjar hon bli orolig. Och det har hon all rätt att vara!

I den nyligen publicerade undersökningen Eurobarometer Survey framkom det att av alla de större städerna i Europa var missnöjet med integrationen störst i Malmö. Vi kom på sista plats! 83% av Malmöborna är missnöjda med integrationspolitiken. Karin ser Malmö som ett praktexempel på en misslyckad flyktingpolitik och vill inte att samma sak ska hända Vellinge. Sune och jag förstår henne, vi vet vad hon pratar om!

På kvällen när vi satt på hennes balkong och där solnedgången skymdes av röken från bland annat grillen fick Sune en lysande idé. Varför inte kulturminnesmärka Vellinge så att våra barn och barnbarn kan se hur bra Sverige har varit en gång i tiden. Som en motsvarighet till indianreservaten i USA. Det tycker jag och Karin är en bra idé som kanske är något som integrationsminister Nyamko Sabuni bör fundera över innan hon fortsätter med sina planer.

Under tiden vi har varit borta har släktfejden fortsatt med ett stort slagsmål i Tingsrätten. Några sköt med k-pist mot en nattklubb och någon sköt med pistol på trafikskyltar i centrum. Kära nån, hur ska det sluta? Hur kan det få fortsätta såhär?

Kära Ilmar Reepalu, du som är högsta ansvarig i Malmö, vi har ett förslag till dig. Malmös slogan är: Mångfald, möten och möjligheter. Sune och jag föreslår en slogan som är mer passande. Som till exempel: Kom inte till Malmö – här sjunker vi djupare ner i skiten. Vad tycker du?

PEACE

Rune och Sune

PS. Nu hälsar vi Kenneth välkommen i klubben. Det är schysst! Vill du också vara med?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag fått hjälp av Sune
När man kör huvudet i väggen gång efter gång hamnar man förr eller senare utslagen på golvet. Och du vet säkert lika bra som jag hur jobbigt det är att komma på fötter igen. Men som tur var hjälpte Sune mig upp.

Efter allt strulet med Arbetsförmedlingen och min misslyckade kamp för att komma in på arbetsmarknaden kände jag mig riktigt knäckt och mycket besviken.

När Sune såg hur dåligt jag mådde började han också må dåligt. Så han ringde och sjukanmälde sig från sitt jobb. Sune övertalade mig att vi skulle dra iväg och bo ett tag hos en gammal hippiekompis som bor på landet. Och det gjorde vi!

Vi kan kalla honom för Stefan, för det heter han. Politikerna plockade bort honom från arbetslöshetskön för många år sedan genom att göra honom till förtidspensionär. Nu lever Stefan i lugn och ro och i harmoni med sig själv och naturen. Varför kan inte vi alla leva så?

Stefan var inte hemma när vi dök upp. Vi letade efter honom i trädgården och där fanns han. Han var fullt upptagen med att ta bort ogräset från gräset och han var så koncentrerad så vi ville inte störa honom. När han var färdig upptäckte han oss och blev mycket glad över att se oss. Det var en värmande och skön känsla! Det var precis vad jag behövde!

Solen började gå ner och Stefan bjöd på soppa, tillagad efter eget recept. Vi satt på gräsmattan och njöt av båda. Soppan gav en skön upplevelse och solnedgången blev vackrare och vackrare. Det kändes som en religiös upplevelse. Det är kanske så här livet ska vara.

Min rehabilitering gick bra och jag kom snabbt på fötter igen. Under vår vistelse hade vi många underbara upplevelser och flera stycken hände på riktigt.

Men glädjen tog snabbt slut när vi började lifta tillbaka till Malmö. Tillbaka till en miljö där allt fler är kaxiga mot oss, stjäler från oss, misshandlar oss, slåss med knivar och använder skjutvapen! Tillbaka till en miljö där myndigheterna förnedrar oss och jagar oss med blåslampa så fort vi inte passar in i mallen! Helt enkelt tillbaka till skiten igen!

Kära besökare, det är hög tid att vi sätter oss ner i en stor ring, tar ett djupt andetag och funderar på hur det kommer att se ut i våra städer om tio år. Är du inte nöjd med vad du ser så berätta det för din lokalpolitiker, det brukar Sune och jag göra!

PEACE

Rune och Sune

PS. Under rehabiliteringen fixade vi en grillfest. Kolla in filmen Rune och Sune på grillfest här!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag försökt bli inskriven på af Kultur
Jag tycker att det är där jag egentligen hör hemma! Som gammal hippie anser jag att jag i högsta grad är en del av kulturen. Eller hur?

Eftersom jag inte har någon nytta av min handläggare på arbetsförmedlingen, en negativ och uppgiven pappersskyfflare, har jag nu gjort ett seriöst försök att flytta över till af Kultur.

Jag samlade ihop mig själv och jag samlade ihop en bunke grejor som jag har gjort tillsammans med Sune. Sen drog jag iväg i gott mod till af Kultur. Sune höll tummarna för mig!

På vägen dit tog jag en paus och satte mig ner på en bänk. Jag drog några djupa bloss och började tänka över min situation. Ju mer jag tänkte desto mer absurt verkade det.

För några veckor sedan var jag på en anställningsintervju och mina förberedelser inför mötet med af Kultur påminde om detta. Men nu handlade det om en arbetslöshetsintervju som skulle kunna öppna nya vägar för mig till arbetsmarknaden.

Det visade sig att den trevliga damen i receptionen var en gammal hippie. Och det kändes stabilt! Vi var inne på min hemsida och kollade och hon tyckte att det såg schysst ut!

Jag berättade att jag skriver manus till teveprogram som jag försöker sälja och att jag försöker få jobb på en tidning som krönikör. Jag berättade också att jag på senare tid har blivit inbjuden några gånger att hålla föredrag om hippiekulturen.

När jag sedan visade mitt bokmanus, Hallå Sverige! Vart är du på väg?, som jag precis har blivit klar med och som jag nu försöker sälja, blev hon starkt imponerad. Det kändes som arbetslöshetsintervjun gick mycket bra!

Hon frågade mig om jag hade jobbat med detta de senaste åren. Och det hade jag! Sen frågade hon om jag hade försörjt mig på det under de senaste tre åren. Och det hade jag inte. Och då sket det sig! Jag uppfyllde inte kraven för att bli inskriven på af Kultur och vi blev båda besvikna!

På vägen hem kände jag mig riktigt knäckt! Arbetsförmedlingen säger att man inte ska vara rädd för att prova nya vägar men när man sen gör det blir det stopp! Under den senaste månaden har Arbetsförmedlingen blåst mig på 600 kr för en resa till en anställningsintervju i Göteborg, vägrat ge mig Starta-eget bidrag och hindrat mig från att bli inskriven på af Kultur.

Kära besökare, det är tufft att stå utanför arbetsmarknaden idag. Och det har blivit ännu tuffare när man nu mer eller mindre blir bojkottad av arbetsförmedlingen. Känner du igen situationen?

PEACE

Rune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club växer! Nu hälsar vi Tom hjärtligt välkommen i HippieRunes fan-club och ett medlemskort är på väg! Vill du också bli medlem?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag försökt starta eget
Nu har jag fått besked på hur det gick på anställningsintervjun i Göteborg. Det gick inte bra! Det var ett bra försök att komma in på arbetsmarknaden, men eftersom arbetsförmedlingen inte betalade resan gick jag med en förlust på 600 kronor. Men skit i det!

Samarbetet med min handläggare på arbetsförmedlingen fungerar inte. Han engagerar sig inte i mina jobbsökarprojekt. Han är en negativ pappersskyfflare som inte förstår vad jag håller på med! Och jag förstår inte vad han håller på med! För att komma från skiten har jag nu försök att starta eget. Du kan säkert gissa hur det gick!

Jag mailade följande fråga till min handläggare : ”Hur är det med möjligheterna att få ett Starta-eget bidrag?”

Och han svarade: ”Möjligheterna att få starta eget bidrag idag finns tyvärr inte för nya ansökningar. De som fortfarande kan få stödet beviljas är de som har leget på kö sedan förra året. Inga nya ansökningar tas emot.”

Och jag svarade: ”Hej, du vet att jag är mycket engagerad i ett kulturprojekt. Jag har blivit tipsad av arbetslösa kollegor som fått starta eget bidrag att göra likadant. Enligt ditt svar går det tydligen inte, men på www.ams.se står följande:
"Kontakta Arbetsförmedlingen får att få information om de regler som gäller för att du ska kunna få stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget företag. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande kan du få:
* Olika former av stöd och handledning i samband med start av egen näringsverksamhet om du uppfyller kraven och bedöms ha behov av det. Arbetsförmedlingen kan till exempel erbjuda dig
* att få din affärsidé prövad
* utbildning för att utveckla din affärsidé
* programmen Stöd till start av näringsverksamhet och Särskilt stöd till start av näringsverksamhet

Hur hänger det ihop?"

Och han svarade: ”Vad gäller starta eget har jag svarat på din fråga.”

Hallå! Har vi missat något? Varken Sune eller jag fattar ett skit! Hur kan ams marknadsföra en service som inte finns? Får man göra så?

Kära besökare, att vistas i fel miljöer kan vara skadligt för ditt välbefinnande! Det vet många av oss som står utanför arbetsmarknaden och tvingas umgås med arbetsförmedlingen. Men vad ska man göra?

PEACE

Rune

PS. Gå med i HippieRunes fan-club!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har jag hamnat i krig med af
Det är inte första gången det händer och förmodligen inte den sista heller. Jag gör allt för att leva ett fredligt liv! Men vad ska man göra när myndigheterna saboterar det för en?

Sune har jobbat ett tag nu. Han har kommit in i stuket och trivs bra med sitt nya liv. Han har fått en betydligt bättre ekonomi. Och framför ett värdigare liv genom att slippa förnedringen från socialen och af. Sune är nöjd!

Det gav mig inspiration att ta fatt i min egen situation. Jag började söka alla möjliga jobb. Det finns cirka 45 000 lediga jobb att söka. Men å andra sidan finns det ca 180 000 arbetslösa. Det är ett tufft läge! Min statistik säger att för var 1 000:e jobb jag söker kommer jag på en anställningsintervju. Det var flera år sen senast och nu hände det!

Det gällde ett jobb där man skulle arbeta hemifrån, ringa upp folk och ställa frågor. Och komma ihåg att skriva ner vad dom svarade. Jag trivs hemma och tycker om att prata med folk så det verkade stabilt!

Personalchefen ringde upp mig förra onsdagen och vi pratade om allt möjligt i nästan två timmar. Han tyckte att jag verkade schysst och ville att jag skulle åka till Göteborg på måndagen och träffa deras vd. Ingen kunde vara lyckligare än jag!

Jag mailade de goda nyheterna till min handläggare och begärde ersättning för tågresan Malmö-Göteborg. På torsdagen fick jag brev från handläggaren. Jag tog för givet att det innehöll en blankett för att söka resebidrag. Men han hade istället skickat mig en platsansökan med kort ansökningstid och med hot om ekonomiska indragningar om jag inte sökte jobbet. Jag hade hoppats på att handläggaren ville hjälpa mig, men det verkade mer som om han ville stjälpa mig!

Istället för att förbereda mig inför intervjun i lugn och ro kände jag mig okoncentrerad och sur på min handläggare. Har dom ingen psykologiutbildning på af?

På fredagen lånade jag i alla fall 600 kronor av Sune och köpte tågbiljetten. Sen mailade jag över alla uppgifterna till min handläggare och bifogade kopia på tågbiljetten. Men så enkelt var det givetvis inte!

Han envisades med att jag skulle göra ett personligt besök på af i god innan resan. Men det hade jag inte tid med! Jag var fullt upptagen med att leta upp gamla betyg och nya referenser. Jag hade ju mailat honom alla uppgifterna. Det fanns inte mer att tillägga!

Det hela slutade med att jag inte fick någon ersättning för resan. Nu är jag i konflikt med af och min handläggare. Och jag är skyldig Sune 600 kronor. I måndags var jag i alla fall på anställningsintervju! Hoppas jag får jobbet!

Kära besökare, hur ska man kunna få upp farten i sitt liv när politikerna ständigt kör in pinnar i hjulet. Så fort man vill förbättra sin livssituation blir man i regel motarbetad av lagar och regler som lägger hinder för en. Har inte du också råkat ut för det?

PEACE

Rune

PS. Skriv något positivt i vår gästbok så blir jag så glad!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har politikerna börjat lyssna på oss
Vi har väntat på det. Dom kan ju inte bojkotta det sunda förnuftet hur länge som helst. Dom måste ju börja lyssna på folket någon gång. Det är väl det som är meningen med demokrati?

Sune och jag har vid flera tillfällen försökt förklara för våra lokalpolitiker att utvecklingen i Malmö går på fel håll. Men hittills har dom inte lyssnat på oss.

När vi tvingades lämna Malmö i början på 70-talet var Malmö en schysst stad och vi trivdes mycket bra. Det var lätt att få tag på ett jobb. Vi hade många internationellt kända företag i stan som till exempel Kockums, Cementa och PLM. Arbetslösheten var obefintlig och vi hade brist på arbetskraft. Att fixa en lägenhet var inga problem. Det byggdes friskt i ytterområdena, bland annat Rosengård.

I boken ”Välkommen till Malmö – en bok till den nyblivne malmöbon” från 1974 skriver dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Arne Lundberg: ”Det är min förhoppning att Ni här skall finna de värden som gör livet så trivsamt som vi malmöbor vill att det ska vara.” Vidare kan man läsa: ”Malmö är en stad med många invandrare. Naturligtvis ligger det i både kommunens och den enskildes intresse att denne så snabbt som möjligt anpassar sig till den nya miljön. Grundläggande för detta är kunskaper i det svenska språket samt inblick i hur vårt samhälle fungerar”. Och då fungerade det!

Men nu är det skit! Från att ha varit en av de bästa kommunerna i Sverige har Malmö under de senaste 35 åren rasat ner till en 164:e plats enligt en ny undersökning. Sveriges kommuner har blivit bedömda på ett antal faktorer som jobb och arbetslöshet, trygghet och brottslighet, skola och dagis, boende, kommunal skattesats osv. Men egentligen är det ju inte kommunerna som blir bedömda! Det är ju helt enkelt ett betyg på hur våra lokalpolitiker beter sig! Eller hur?

Vi har vid flera tillfällen skrivit på vår hemsida att flyktingpolitiken inte kan fortsätta som den gör. Vi lever inte på 70-talet mer. Idag har vi inget att erbjuda dom som flyttar hit. Sune och jag har tyckt att det är hög tid att stänga dörren till Malmö tills vi får ordning på skiten. Efter det kan vi ge våra invandrare ett humant mottagande. Vi räknar också kallt med att 10 000-tals flyktingar kommer att återvända till sina hemländer när det har lugnat ner sig där.

Nu har malmömoderaterna krävt flyktingstopp. Dom motiverar det med att vi har segregerade skolor, bostadsbrist och brist på jobb. Äntligen har politikerna lyssnat på oss! Det bäddar för ett positivt kommande samarbete med våra lokalpolitiker och framtidsutsikterna för Malmö ser lite ljusare ut. Det är schysst!

Kära besökare, ska vi få ordning på skiten måste vi bearbeta lokalpolitikerna. Förr eller senare måste dom lyssna på folket. Eller så blir dom arbetslösa efter nästa val. Valet är ditt!

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi firat nationaldagen
Vilken dag! Vi hade stora problem med att komma underfund med vad det egentligen var som vi firade. Men för säkerhets skull firade vi ändå. Vi ville ju inte missa något!

Sune hade fått lön så han bjöd! Det var schysst! Han hade fixat allt möjligt roligt och firandet gick som vanligt lugnt och stilla tillväga. Att det var nationaldagen vi firade glömde vi snabbt bort. Det var mer eller mindre som en av våra vanliga fester. Och det är aldrig helt fel!

Efter ett tag började vi tänka efter. Vi hade ändå inget att göra. Tidigare om åren har det varit Svenska flaggans dag men det har vi aldrig firat. Den enda flaggan vi firar är vår fredsflagga. Och den firar vi varje dag!

Men nu var det något nytt på gång! Tänka sig, att ett så gammalt land som Sverige, som bildades 6 juni 1523, nu firat sin första nationaldag. Men vad är det egentligen för nation vi firar?

Vi kan inte påstå att vi är en välmående nation. För att få det till att nåt sånär köra runt har staten hittills tvingats låna 1 189 407 miljoner kronor för att finansiera skiten. Sune och jag har under flera år undrat var pengarna tar vägen! Har du sett dom?

Vi kan bara konstatera att en tidigare väl fungerande samhällsservice nu är under all kritik! När man kontaktar en myndighet är det oftast knappt någon som svarar. Och har man maximal otur, vilket vi brukar ha, får man ett automatiskt svar som säger att man ska ringa senare för alla är upptagna.

Blir man sjuk får man hålla tummarna för att inte akuten är stängd på grund av överbeläggning. Och behöver du polisens hjälp kan vi bara önska dig lycka till!

Den nationella moralen håller på att upplösas. Idag kan folk uppföra sig hur illa som helst. Ingen säger något och skulle dom bli anmälda får dom knappt något straff. Håller Moder Svea på att förvandlas till en anarkist?

Sen har vi flyktinggrupper som vänder ryggen mot vår nation. Som bojkottar våra lagar och anser att vi lever omoraliskt och har fel värderingar. Som bygger murar runt sig själva och isolerar sig från vårt samhälle. Men vi måste hjälpas åt att rädda den nationella gemenskapen så att den inte faller sönder? Annars blir det en stor katastrof för Sverige och alla som bor här!

Kära besökare, vi befinner oss i en mycket svår situation. Regeringen fortsätter politiken som går ut på att ta dö på vår nation. Men dom är smarta! Dom har ju instiftat lagar som gör att vi blir straffade när vi protesterar. Är det kanske dags nu att sakta ta farväl av Moder Svea? Eller kan vi tillsammans rädda henne?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu vill vi varna för missionärerna
Allt oftare dyker dom upp. I alla möjliga och omöjliga sammanhang hör vi dom propagera för sin tro. Som dom anser vara den enda rätta vägen! Men vi är mycket skeptiska!

Sune och jag föddes i Sverige och växte upp i ett kristet land. När vi var i de övre tonåren började vi fundera på den högre makten. För att fördjupa oss i kristendomen tog vi kontakt med flera olika präster. Vi ifrågasatte många av Bibelns berättelser och vi ville ha svar. Diskussionerna var ofta djupa och ingående. Men vi blev inte klokare för det. Eftersom vi tyckte att Bibeln innehöll för många ologiska förklaringar konverterade vi från kristendomen till hippiereligionen. Och det var ingen som brydde sig!

Några år senare bodde vi tillfälligt hos en mycket primitiv stam i norra Filippinerna. Dom levde efter sin tro och var lyckliga med det! Där bodde också en amerikansk missionär som försökte pracka på dom kristendomen. När vi satt där och upplevde den underbara naturen och lyssnade på hans tolkning av Bibeln lät det underbart. Det lät som paradiset.

Men vi visste att så var det inte i verkligheten. De kristna amerikanarna var samtidigt fullt upptagna med att ta livet av folket i Vietnam och katolikerna och protestanterna i Nordirland gjorde allt för att döda varandra. I guds namn!

Nu stöter vi på samma situation i Sverige. Denna gång är det missionärer som försöker övertala oss om att islam är den rätta vägen. Och att det är en fredlig religion. Det har dom rätt att göra!

Men eftersom islam är en relativt ny företeelse hos oss har vi givetvis många frågor och funderingar. Hur ska vi kunna förstå ett nytt tänkande och andra värderingar om vi inte ifrågasätter?

Men islam är tydligen ingen religion som man ska ifrågasätta. Gör man det kan man bli mordhotad. Det vet vi av egen erfarenhet! I värsta fall kan man bli dödad! Det hände till exempel Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Teo van Gohg.

Om man inte vill acceptera islam anses man lida av islamfobi. Vilken farlig sammansättning av ord! För att visa hur sjukt det är ska du få ett exempel. Låt oss anta att Sune och jag propagerar för att göra heroinet lagligt så protesterar du säkert villt. Men då beskyller vi dig för att du lider av okunskap och heroinfobi. Hur ska vi kunna gå vidare i den debatten? Kommer vi någonsin att kunna bli överens?

Kära besökare, den stora frågan är om mänsklighetens framtid ska styras av vetenskap och forskning eller av ett par tusen år gamla idéer. Vad tycker du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Nu har vi fått en ny medlem i vår fan-club! Vi hälsar Sandra mycket väkommen i gemenskapen. Det är schysst! Om du också vill vara med så kontakta oss!

PS 2. Nu har jag uppdaterat mitt cv och min platsansökan. Det ska man ju göra då och då säger Arbetsförmedlingen. Har du ett jobb till mig?

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu känner vi oss moderiktiga
Vi vet egentligen ingenting om mode. Och vi bryr oss inte. Men när nu Elle skriver att ”Äntligen är 70-talets hippiemode är tillbaka”, blev vi nyfikna.

Tänka sig! Efter 40 år har plötsligt vår klädstil blivit mode! Men det är något som inte stämmer! Vi klär oss som vi gjorde, och fortfarande gör, som en protest mot det etablerade samhället och mot kommersialismen.

Nu ska kapitalisterna tjäna ett par spänn på att få oss till att köpa hippiekläder. Om du tänker haka på trenden föreslår Sune och jag att du handlar dina kläder i second hand-butiker.

Varför ska man spendera mycket pengar på märkeskläder när dom ändå blir omoderna om ett par månader? Nej! Satsa på den äkta hippiestilen! Det är ett mode som alla har råd med och som alla kan följa.

Vill du inte det, kan du till exempel köpa ett par jeans med fabriksproducerade slitningar och målade blommor från Edu by Esprit för 1.099 kronor.

Eller kan du köpa ett par begagnade jeans för ett par tior och designa dom själv. Det har vi gjort! Kolla in våra modetips i vårt album. Se bild 57 och 58 för inspiration!

Man kan också med fördel använda kläder och accessoarer från det militära. Vi tycker att det är schysst att använda militärernas material i fredligt syfte.

Till sist kan vi inte förstå varför många ungdomar blir mobbade för att dom har ”fel” kläder. Det är sjukt! Det enda felet är i huvudet på mobbarna!

Kära besökare, tänk om det hade blivit på modet att leva efter vad vi hippies står för. Nämligen att kämpa för ett samhälle byggt på fred, kärlek och förståelse. När blir det på modet?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu är det är inte lätt att hålla ordning på en hippie
Man vet aldrig var man har dom! Plötsligt försvinner dom för att lika plötsligt dyka upp igen. Likadant blev det med Kvällspostens intervju. Journalisten skrev en artikel som lämnandes vidare för tryckning. Men plötsligt försvann den och ingen visste vart den hade tagit vägen. Men för några dagar sedan blev jag kontaktad av Kvällsposten som berättade att artikeln hade dykt upp. Kolla in pressklipp nr 3!

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu tar vi nya tag
För att komma över besvikelsen att den planerade kärleksfesten inte blev av drog vi iväg till landet och hälsade på en gammal hippiekompis. Vi stannade där över en vecka. I början tog vi det lugnt och njöt av naturen. Sen bjöd vi in våra kompisar och ställde till med en fest som går till historien. Synd att du inte kunde vara med!

Mitt i röran hände det en sak som gjorde oss mycket glada. Vi blev inbjudna till en skola i Stockholm som ville att vi skulle komma dit och hålla ett föredrag om hippiekulturen. Det kändes så rätt! Men vi hade inga pengar att åka dit så dom fick istället maila frågor till oss som vi besvarade så utförligt vi kunde.

Sen började vi analysera varför massmedia bojkottade vårt pressmeddelande. Men när vi tänker tillbaka kan vi förstå att dom var fullt upptagna med att rapportera om grannarna på Rosengård som var fullt upptagna med att försöka elda upp sin stadsdel.

När vi kollade igenom tidningarna märkte vi att dom med förkärlek skriver om skandaler, sex och knark. Eller droger som vi föredrar att kalla det för. Eftersom Sune och jag strävar efter att leva i harmoni med livet har vi inga skandaler att berätta. Och sexlivet är inte mycket att skryta med. Där emot vet vi en hel del om droger.

Kära besökare, för att utmana massmedia har vi skickat ett kontroversiellt pressmeddelande till dom som du kan läsa här! Nu väntar vi med spänning på att se om dom fortsätter med att köra huvudet under musmattan så fort det dyker upp ett mail från HippieRune i deras inbox. Eller om dom har kommit över sin hippiefobi. Vad tror du?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Under tiden vi var på landet spelade vi in en liten film. Kolla in Rune och Sune på picknick här!

PS 2. Nu önskar vi Dessie välkommen i HippieRunes fan-club. Det är schysst! Vill du också bli medlem så maila oss! Vi skickar vi dig ett schysst medlemskort!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu lägger vi ner projektet
Nu skiter vi i det, nu ger vi upp! Under de senaste åren brukar vi misslyckas med vad vi försöker göra. Så varför skulle det vara annorlunda denna gång?

Att det skulle vara så svårt att fixa en schysst hippiefest i kärlekens tecken hade vi inte räknat med. Vi hade lyckats med att få ihop det mesta! Men vi behövde hjälp av massmedia att sprida budskapet. Och ett litet futtigt ekonomiskt bidrag från Malmö Kulturnämnd.

För ett bra tag sedan skickade Sune och jag ett pressmeddelande till tidningar, radio och teve angående vår Kärleksfest 2007. Dom enda som hörde av sig var Kvällsposten! Det gjorde oss mycket glada! Äntligen var det någon som reagerade!

Journalisten ville göra en intervju med oss och vi bokade in ett möte på Kulturhuset Glassfabriken. Sune kunde tyvärr inte vara med men det gick bra ändå! Journalisten var mycket väl förberedd och ställde vettiga frågor om allt möjligt. Och jag svarade så gott jag kom ihåg. Vi satt och snackade i en och en halv timme. Kolla in bild 56 i vårt album och pressklipp nr 2!

Vi har varit i kontakt med Kulturnämnden i Malmö för att fixa lite pengar. Men det gick helt snett! Dom krävde att vi först och främst skulle representera en förening. Det hade vi räknat med! Det visste vi sedan tidigare!

För några år sedan försökte Sune och jag bilda en förening i Malmö. Vi tänkte såhär! Malmö är numera mångkulturellt, det vill säga att det inte är svenskarnas stad mer. Vi kollade i telefonkatalogen för att se vad det fanns för föreningar. Vi hittade bland annat Iransk-svenska föreningen, Afghan-svensk vänskapsföreningen och Turkisk-svenska kulturföreningen.

Eftersom Sune och jag tyckte att det saknades något bland de mångkulturella föreningarna försökte vi registrera Svensk-svenska föreningen. Men det blev avslag med en gång! Dom trodde att vi inte var kloka! Vi kan inte förstå varför!

Kära besökare, vi vill tacka alla er som ställde upp, men nu får vi istället ordna en liten fest för våra vänner och utvalda bekanta. Tyvärr kan vi inte bjuda in dig! Vi gjorde vad vi kunde för att försöka sprida lite kärlek och skapa lite mer gemenskap i Malmö! Men vad hjälpte det?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Men det har också hänt något positivt. Vi har fått en ny medlem i vår fan-club. Vi hälsar Robin mycket välkommen! Vill du också bli medlem i HippieRunes fan-club så maila oss så skickar vi dig ett schysst medlemskort!

PS 2: Vi har också skickat pressmedddelande till massmedia. Du kan läsa det här!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har Sune fått jobb
Fått och fått! Han blev tvingad till det! Under de senaste åren har myndigheterna legat i krig med Sune. För en vecka sedan kapitulerade han. Sune orkade inte kämpa emot mer! Men arbetslösheten har minskat med ytterligare en person. Och politikerna klappar sig för bröstet och är stolta över att det går bra för Sverige.

Egentligen skulle jag önska Sune lycka till för att han har fått ett jobb men det kan jag inte. Det är mer som en tvångsåtgärd. Hans arbetsuppgifter är att plocka skräp i parkerna. I en stad sex mil från Malmö.

För att hinna till jobbet i tid måste Sune gå upp nästan mitt i natten. Eftersom någon har snott hans cykel tvingas Sune ta bussen till järnvägsstationen. När bussen är försenad missar han tåget och kommer för sent till jobbet. Då börjar Sunes arbetsdag med att han blir utskälld av chefen. Sen kan inte Sune koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och gör ett dåligt jobb. Och arbetsdagen slutar med att han blir utskälld av chefen. Igen!

När Sune kommer hem sent på kvällarna känner jag inte igen honom. Sune är egentligen en avslappnad och schysst människa som möter livet med ett leende. Men nu har han förvandlats till en deprimerad och lättretlig person. Men det ser i alla fall bra ut i arbetslöshetsstatistiken.

Eftersom jag numera är ensam på dagarna brukar jag gå ner till parken tvärs över gatan och träffa gamla polare. När vi sitter där och delar med oss av vad vi har tänker jag ofta på Sune.

Varför ska han tvingas åka långt bort från Malmö för att plocka skräp när det finns så mycket skit runt omkring oss. På gräsmattan ligger det chipspåsar, insmugglade ölburkar och spritflaskor, cigarettpaket, sprutor och en massa annan skit. Och papperskorgarna är som vanligt överfulla! Varför är det ingen som städar här?

I lördagskväll hade Sune och jag en liten fest. Sune berättade att han hade räknat på det ekonomiska och resultatet var dystert. Lönen är usel och sen måste han betala resorna fram och tillbaka. Sen måste han äta mer för att klara av jobbet. Fast han har ett jobb har han mindre pengar att leva på nu. Kan det verkligen stämma?

Kära besökare, att ha ett schysst jobb att gå till är inte fel. Men när politikerna behandlar oss medborgare som brickor i deras spel måste vi protestera! Vi är faktiskt människor och vi kräver att bli behandlade därefter! Är det för mycket begärt?

PEACE

Rune och Sune

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi fått en kick
För några veckor sedan var vi tveksamma till om vi verkligen kunde arrangera Kärleksfesten 2007. Arbetet har gått trögt och vid ett tillfälle funderade vi allvarligt på att lägga ner hela projektet. Men vi bestämde oss för att fortsätta kämpa. Vi måste ju göra allt för att hålla kärleken vid liv! Eller hur?

Tänka sig! Efter alla pressmeddelanden vi har skickar under årens lopp till tidningar, radio och tv är det äntligen en vaken journalist på Kvällsposten som har hört av sig. Han gjorde en schysst intervju med mig för ett tag sedan på Glassfabriken. Sune kunde tyvärr inte vara med, men nu väntar vi med spänning på en schysst artikel om Kärleksfesten 2007. Tack för hjälpen Kvällsposten! Det behövde vi!

Än så länge är det bara jag, Sune och Amnesty som är inbokade. Det är ju i alla fall en början. Men var håller ni andra hus? Vi har stött på många schyssta människor på nätet men det verkar som många mer eller mindre håller på att flytta in i cyberrymden och tappa kontakten med de verkliga människorna och det verkliga livet. Eller har dom bara fastnat med pekfingret i tangentbordet?

I vilket fall som helst behöver vi nu din hjälp med att få ihop Kärleksfesten 2007, en happening i sann hippieanda, till sommaren i Malmö. Hjälp oss att visa Sverige att det inte bara händer negativa saker i stan. Det finns också mycket kärlek i Malmö!

Om du är här och har någon i ditt kontaktnät som är engagerad i miljö-, freds-, djurrättsfrågor osv. så be dom omgående maila oss! Är du själv aktiv i någon rörelse så ber vi dig ställa upp!

Och våra kvinnor, vi saknar er! Vart håller ni hus? Sune och jag vill bjuda in er till vår kärleksfest där ni kan sprida information om ert arbete. Vad väntar ni på?

Vi saknar givetvis pengar för att genomföra Kärleksfesten. Vi kontaktade Malmö Kommun men dom visade inget intresse att stötta oss så därför undrar vi om du har några tips om hur vi kan få tag på några tusenlappar till att hyra en ljudanläggning och en mindre lastbil som vi kan använda som scen. Hjälp oss snälla!

Kära besökare, Sune och jag bjuder in dig till en schysst kärleksfest där vi underhåller dig med musik från slutet av 60-talet och början av 70-talet under tiden du och dina vänner, eller familj, njuter av er picknick. Samtidigt som du minglar kan du uppdatera dig och diskutera viktiga frågor inom de mänskliga rättigheterna, fredsarbetet, miljöfrågorna, djurrättskyddet, jämlikheten osv. Du kan väl inte tacka nej till en sådan inbjudan?

PEACE

Rune och Sune

PS. Maila oss omgående med dina förslag och synpunkter! Vi behöver din hjälp!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu känner vi oss lurade
Det har förvisso varit 1 april men det spelar ingen roll! Vi upplever det som om vi blir lurade nästan varje dag året om. Därför har vi nu allvarligt börjat fundera på om inte hela livet är ett stort skämt. Har du också haft liknande funderingar?

När vi tänker tillbaka på våra liv ser vi många löften som vi fått. Vi har trott på dom men dom flesta har slutat med ingenting, mer än att vi har känt oss lurade.

I valrörelsen gick socialdemokraterna hårt fram med parollen ”Alla ska med!”. Men efter valet visade sig att inte ens dom själva kom med! Är inte det till att luras?

Den nya regeringen försöker lura oss med att få oss att tro att vi är lata och samhällsskygga bara för att vi inte har något jobb. Men det går vi inte på! Vi har till exempel sökt jobb hos regeringspartierna men ingen ville ha oss. Det gjorde att vi kände oss lurade!

Politikerna tjatar om att vi medborgare ska engagera oss mer i det politiska livet. Men hur ska det gå till när politikerna inte vill lyssna på oss? För några månader sedan mailade vi några frågor till regeringen. Trots sju påminnelser har vi inte fått något svar. Nu har vi gett upp och vi känner oss lurade!

När vi inte försöker få igång en debatt med politikerna brukar vi slappa framför teven. I var sin skön fåtölj. Ibland tittar vi på teve men oftast slutar med att vi känner oss lurade. Alltfler program försöker lura oss att tro att lyckan här i livet är att vara ”vacker”, ha dom dyraste kläderna, leva i ”lyx” och äga dyra bilar. Känner inte du dig också lurad av detta?

Kära besökare, nu tror vi att vi till och med håller på att lura oss själva! Sune och jag trodde att vi tillsammans med malmöborna kunde ordna en schysst folkfest i en sann hippieanda. Men det går trögt och det ser ut till att skita sig! Men det gör isåfall inget! Det är vi så vana vid!

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Oj då! Nu har jag hamnat i tidningen. Därför har vi nu lagt till avdelningen Pressklipp på vår hemsida. Hoppas att det är fler tidningar som lägger märke till oss. Det hade varit schysst! Vi är ju också en del av det mångkulturella samhället! Eller hur?

PS 2. Om du känner för det så skriv ett par värmande ord i vår gästbok. Det behöver vi!

Kom snart tillbaka – fortsättning följer!Nu har vi firat oss själva
För några veckor sedan uppmärksammande vi den internationella kvinnodagen och vi firade kvinnorna. Nu har vi uppmärksammat FN-dagen mot rasism och diskriminering och då tyckte vi att det var läge att fira oss själva. Det tyckte vi att vi var värda!

Sune och jag har mer än 40 års erfarenhet av diskriminering. Under 60-talet blev vi diskriminerade på grund av hur vi såg ut och vår syn på samhället. Idag är det ingen som bryr sig om vårt utseende men politikerna och arbetsmarknaden fortsätter att diskriminera oss. Du kanske har samma erfarenhet?

Men vi ger aldrig ge upp kampen för ett samhälle byggt på fred, kärlek och förståelse! Vi måste fortsätta att knuffa in politikerna på den rätta vägen och fortsätta att protestera mot det som vi anser är fel. Sune och jag gör så gott vi kan men vi kommer ingen vart! Men skit i det!

Vi kör istället vidare med att planera vår Kärlekfest 2007 (läs dagboksanteckningen nedan) som vi tänker ha till sommaren i Malmö för att hylla 40-års jubileumet av festivalen ”The Summer of Love” i Monterey 1967. Såhär långt har vi kommit! Vi träffas i en park vid 12-tiden en lördag i början av augusti. Jag är DJ och Sune är min assistent. Du tar med dig din familj och en picknick-korg och slår er ner på gräset. Vi spelar Allman Brothers Band, Bob Dylan, Canned Heat, Grand Funk Railroad, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Love, Moody Blues, Pink Floyd, Uriah Heap, Yes, Velvet Underground, Frank Zappa, Tony Joe White, Lou Reed, Ten Years After, Who, Santana, Cream, Fleetwood Mac, Paul Butterfield Bluesband, Eric Burdon, Joe Cooker, Joan Baez, Jefferson Airplane, Whishbone Ash, Mountain, Nazareth, Thin Lizzy, Whitesnake, med mera för dig. Under tiden du lyssnar på musiken kan du bli informerad om vad som händer i kampen mot våra stora världsproblem som till exempel krigen, miljöförstöringen, bristen på mänsklig respekt och kvinnoförtrycket. När solen går ner går vi hem!

Vi har varit i kontakt med Amnesty i Malmö och dom ställer upp. Det är schysst! Det gjorde oss glada! Just nu håller vi på att skapa kontakt med Greenpeace, Svenska Freds och Christiania men i dagens läge vet vi inte hur det slutar. Vi återkommer med besked när vi har något vettigt att berätta!

I vår förra dagboksanteckning efterlyste vi förslag och vi har fått några. Det tackar vi för! Så är du aktiv inom ekologisk odling eller jobbar för djurens rätt så maila oss! Är du gatukonstnär, spelar aukustisk gitarr, läser dikter eller håller på med något annat schysst som du vill bidra med så maila oss.

Hallå kvinnor! Var håller ni hus? Vi har försökt hitta en schysst kvinnorörelse, men vi har inte hittat någon. Vi vill ju helst inte bjuda in Gudrun Schyman! Är du aktiv i, eller känner till en schysst kvinnorörelse i Malmöområdet så maila oss omgående! Vi saknar er! Ni behövs!

Kära du som bor i Öresundsregionen, nu satsar Sune och jag allt på att göra en schysst happening i Malmö för att försöka återuppleva lite av gemenskapen och tankegångarna som fanns under hippieeran. Det är hög tid att sprida lite kärlek i Malmö. Det behövs! Vi ställer upp! Det gör väl du också? Tillsammans kan vi göra en häftig grej! Ensamma kan vi inte göra ett skit!

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Medlemsantalet i HippieRunes fan-club växer stadigt! Nu hälsar vi Emil och Mikael mycket välkommen i klubben. Vill du också bli medlem? Maila oss då!

PS 2. Stötta oss med att skriva några rader i vår gästbok så blir vi så glada!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu ska vi ställa till med en fest
Vi är grymma på att anordna fester. Vi tränar så ofta vi kan och festerna överträffar varandra hela tiden. Men oftast är det bara Sune och jag som är med och det börjar bli tråkigt. Därför tänker vi nu ordna en stor fest för folket i Malmöområdet. Men vi behöver hjälp!

Vi uppmärksammar ofta det negativa som hänt i historien. Som till exempel atombomben över Hiroshima och Kristallnatten i Tyskland. Vi gör det för att vi inte ska glömma och att det inte händer igen. Det är schysst! Men vi måste också uppmärksamma det positiva som hänt i historien! Och se till så att det händer igen! Eller hur?

Som till exempel musikfestivalen i Monterey, i Kalifornien 1967. Det är 40 år sedan i år. Den har blivit ihågkommen som ”The Summer of Love” och det tycker vi är värt att uppmärksamma med en fest! Sångaren Eric Burdon har förresten beskrivet festivalen på ett underbart sätt med sin låt Monterey.

För oss består en bra fest av framför allt tre saker: bra musik, nånting gott att stoppa i sig och något intressant att prata om, och i en atmosfär av fred, kärlek och förståelse.

Sune och jag har kommit så här långt i vårt planerande av ”Kärleksfesten 2007”. Vi räknar med att kunna hålla den en sommarkväll i Pildammsparken. Jag hade tänkt vara dj och spela låtar från slutet av 60-talet och början av 70-talet. Jag har ett par hundra cd med schysst hippiemusik.

Sen vill vi bjuda in Greenpeace så dom kan informera oss om hur det står till med vår miljö idag. Greenpeace drogs förresten igång av en hippie, Bob Hunter.

Vi vill också bjuda in Svenska Freds så dom kan informera om sitt arbete för att få stopp på alla de vansinniga krigen som pågår och sitt arbete för freden.

Vi hoppas också att Amnesty vill vara med och informera om sitt arbete för de mänskliga rättigheterna.

Vi vill också att representanter för kvinnorörelsen ställer upp och berättar om sitt arbete för jämställdheten.

Sen hoppas vi att representanter för Christiania vill komma hit och informera oss om hur riktig demokrati fungerar.

Poeter, graffitimålare, gatukonstnärer och andra som har något häftigt att visa upp är också mycket välkomna att vara med.

Men för att detta ska lyckas behöver vi, förutom din medverkan, hjälp med några praktiska saker som en liten scen, el, ljudanläggning, några toaletter, nånting att kasta skräp i, marknadsföring och posters. Har vi glömt något?

Kära malmöbo, nu hoppas vi att du ställer upp! Om alla ställer upp och ingen strular till det kan vi lova att det blir en schysst fest i äkta hippieanda! En happening som gör att du kommer att känna dig hög utan att ta droger. Så maila oss nu med vad du kan ställa upp med, tips, idéer, frågor och allt annat möjligt! Du sviker väl inte oss?

PEACE

Rune och Sune

PS 1. Medlemsantalet i HippieRunes fan-club växer stadigt! Nu hälsar vi Asko mycket välkommen i klubben. Vill du också bli medlem?

PS 2. Stötta oss med att skriva några rader i vår gästbok så blir vi så glada!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har vi firat internationella kvinnodagen
Egentligen ville vi fira den med halva befolkningen på jorden. Men det kunde vi inte! Så vi nöjde oss med att chatta men en kvinnlig medlem i vår fan-club, Sofia i Norrköping.

Efter att ha chattat ett par rader visade det sig att Sofia var en gammal hippie och hade bott i Malmö i början på 70-talet. Eftersom vi hade umgåtts i samma kretsar var vi säkra på att vi hade träffats och flippat tillsammans, men varken Sune, Sofia eller jag har något minne av det.

Vi chattade om kvinnorörelsen under hippieeran. Då hände det saker! 1968 bildades Grupp 8 i Stockholm som ett socialistiskt nätverk för kvinnor. Fyra år senare hade Grupp 8 vuxit kraftigt och hade 43 lokalavdelningar. 1971 började dom uppmärksamma den internationella kvinnodagen med att demonstrera för kvinnans rättigheter. I demonstrationståget på kvinnodagen i Stockholm 1978 deltog ca 2.000 personer. På det internationella planet jobbade man med parollen "Systrar i hela världen, förena er!" 1970 bildades Kvinnoligan i Lund som samarbetade med Grupp 8. 

Den kvinnliga politiska kampen förekom också inom musiken. 1974 sjöng Nationalteatern om en politisk strid i ett tvätteri. Sången heter "Hanna från Arlöv".
Refrängen går såhär:
Hanna från Arlöv, hej
jag lärde mycket av dig
du sa som det va´
å de´ kändes så bra
så nu kan ja´ göra någonting själv

En av de första kvinnliga grupperna som tog upp kvinnokampen var "Mixed Media" som bildades av fyra tjejer i Malmö 1974. Dom sjöng politiska kampsånger med kvinnlig fokusering. Sofia och Sune och jag blev så nostalgiska av allt snacket. 

Sen frågade vi Sofia hur hon ser på kvinnorörelsen idag. Vi fick vänta länge innan hon svarade. Och det förstår vi! När Gudrun Schyman utnämnde sig själv som ledare för dagens kvinnorörelse och drog igång sitt fientliga initiativ, FI, gick det helt snett! Sofia tyckte att det känns som om rullgardinen har gått ner!

Därför hoppas Sune och jag att många av er kvinnor och tjejer får kraft att resa er upp, sätta ner foten rejält och vägra ta emot skit! Sune och jag stöttar er helhjärtat! Tar vi tag i skiten tillsammans kan vi vända på det! Tror du inte det? 

Kära män, till er som bankar skiten ur kvinnorna, betraktar dom som sexleksaker och som medvetet knäcker dom psykiskt och rent allmänt behandlar dom som skit, har vi ett tips! Väx upp, bli en man! Glöm inte att du är född av en kvinna! Utan kvinnor hade du inte levt! Är inte bara det värt lite respekt? 

PEACE

Rune och Sune

PS. Skriv gärna några rader i vår gästbok så blir vi så glada!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu är det dags igen att dela ut vårt pris ”Swedish Political Award”
Förra året instiftade Sune och jag priset ”Swedish Political Award”, som vi tänker dela ut årligen till någon politiker som har utmärkt sig i den svenska politiken.

Förra årets pris gick till Göran Persson. Juryns (vår) motivering var ”hans osynliga agerande i politiken”. Bland de övriga nominerade fanns Gudrun Schyman som förlorade med knapp marginal.

Nu har Sune och jag haft överläggningar om vem ska få priset för 2006. De nominerade var Anna Sjödin, Folkpartiet och givetvis Gudrun Schyman. Efter många långa och sega förhandlingar kom vi fram till vem som är vinnaren.

Men det var svårt i den hårda konkurrensen. Socialdemokraten Anna Sjödin låg bra till och hade kvalificerat genom sitt besök på en krog i Stockholm som urartade i slagsmål med vakten.

Folkpartiet låg också bra till med sitt dataintrång och spionerande på socialdemokraternas hemsida under valrörelsen.

Slutligen hade vi den högaktuella kandidaten Gudrun Schyman, den gamla vänsterpolitikern som nu tydligen inte vet vad hon håller på med.

Sune och jag bestämde oss för att priset skulle tilldelas Gudrun Schyman. Det tyckte vi att hon var värd! Motiveringen var ”hennes virriga agerande i den svenska politiken”. Tycker du inte att vi gjorde ett bra val? Kolla in bilderna 54 och 55 i vårt album!

Sune och jag följer det politiska livet med stort intresse och som utvecklingen ser ut idag kommer vi att få många, många nominerade till nästa gång vi ska dela ut ”Swedish Political Award”. Vill du nominera någon redan nu så maila oss. Alla bidrag är välkomna!

Kära Gudrun Schyman, eftersom vi inte vet vad du håller på med och i vilket sammanhang du dyker upp i nästa gång, hoppas vi att du läser detta och kontaktar oss så att vi kan överlämna priset till dig.

PEACE

Rune och Sune

PS 1. I anknytning till våra förra dagboksanteckning vill vi bara informera om att polisen i Malmö nu letar efter en man i 20-års åldern klädd i svart jacka i samband med ett våldsbrott. Har du sett honom?

PS 2. Medlemsantalet i vår fan-club växer. Nu hälsar vi Maria varmt välkommen i klubben! Vill du också vara med?

PS 3. Vi har skickat pressmeddelande till media angående utdelningen av vårt pris men eftersom vi vet av erfarenhet att dom lider av hippiefobi kan du läsa pressmeddelandet det här!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har vi varit fullt upptagna
Det händer så mycket skit i Malmö nu för tiden så en tiondel hade varit nog! Brottsligheten ökar och när nu polisen har gått ut i massmedia och begärt hjälp, kände vi att vi var tvungna att ställa upp. Vi såg det som vår samhällsplikt! Och det kanske du också hade gjort!

Polisen ville ha hjälp med att få tag på en man som gick runt på stan och ville få växlat en tjuga till mynt. När den tillfrågade började leta efter småpengar i sin plånbok eller börs tog mannen sedlarna och sprang iväg. Det har hänt fyra gånger på kort tid!

Enligt polisens signalement är det en man i 40-50 års åldern som har mörkt slätkammat hår. Det är inte mycket att gå efter men Sune och jag gjorde vårt bästa. Vi har varit ute på stan nästan varje dag och letat, bara för att hjälpa polisen.

Problemet var att det var många som stämde in på signalementet. Och vi ringde polisen varje gång vi såg någon som passade in. Ibland svarade polisen och ibland hamnade vi i en lång kö. Efter ett tag blev polisen riktigt sura på oss. Sen tog pengarna slut på kontantkortet och vi tvingades lägga ner projektet.

Tänk om dom hade insett att vi lever i en stad med folk från hela världen. Om polisen bara hade specificerat signalementet lite mer som t ex om mannen hade nordeuropeiskt, sydeuropeiskt, asiatiskt, arabiskt, afrikanskt eller latinamerikanskt utseende hade vi sluppit misstänka alla och allt strulet med polisen. Hur svårt kan det vara?

För några dagar sedan när vi var på väg hem efter vårt sökande såg vi en Metro som låg och skräpade på trottoaren. Rubriken på förstasidan väckte vårt intresse så vi plockade upp tidningen. Den löd ”Åtalade försvinner – slipper rättegång”. Det är tydligen enkelt att klara sig från straff nu för tiden. Sune och jag blev chockade!

Förra året ställdes 5 441 brottsmålsrättegångar in vid tingsrätterna på grund av bristande delgivning. Det betyder att var fjärde rättegång ställdes in på grund av att brottslingarna håller sig undan. Är det verkligen så lätt att vara kriminell i Sverige idag?

Kära besökare, du som har drabbats av brottsligheten, kan förmodligen glömma polisens hjälp. Nu förstår vi varför många idag tar lagen i egna händer. Ska det verkligen få fungera så i ett välfärdsland?

Peace

Rune och Sune

PS. Medlemsantalet i vår fan-club växer. Nu hälsar vi Sofia varmt välkommen i klubben! Vill du också vara med?

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har journalisterna försökt lura oss igen
Dom försöker gång efter gång, men vi går inte på det! Vi förstår inte vad dom håller på med! Beror det på att journalisthögskolan kväver det kritiska och analytiska tänkandet? Eller beror det på att journalisterna lider av verklighetsfobi? Eller är dom bara uppgivna?

Allt oftare läser vi i dagstidningen artiklar som vi inte förstår. Ibland får Sune och jag vrida och vända på det ett bra tag innan vi konstaterar att artiklarna saknar logik. Tidigare i veckan läste vi till exempel en artikel om en undersökning med rubriken ”Hyresvärldar diskriminerar sökande med utländskt namn”. Nyheten var så stor att till och med SVT tog upp det i sina nyhetssändningar.

Sune och jag satte ölen i halsen när vi läste rubriken. Vi tänkte att det kan inte vara sant. Eftersom vi för det mesta håller oss hemma har vi dålig koll på vem som egentligen är våra grannar. Därför gick vi ner i entrén och kollade upp namntavlan. Det visade sig att våra grannar kommer från Jugoslavien, Danmark, Kina, Spanien, USA, Thailand, Japan och så vår arbetslöse kompis Eva. (Sune räknas inte för han är egentligen bostadslös). Vi gick upp i min lägenhet i ett förvirrat tillstånd. Hur hade våra grannar lyckats få tag på lägenheterna?

Vi satte oss ner och fortsatte läsa. Efter att ha läst tre fjärdedelar av artikeln framkom det att undersökningen var baserad på två svenskar och två araber som hade ringt till 105 bostadsföretag och låtsats som om dom ville hyra bostad. Plötsligt föll alla bitarna på plats. Tänk om journalisten hade kallat sin artikel ”Hyresvärldar diskriminerar sökande med arabiskt namn” hade vi sluppit allt detta strulet!

Vi vände på bladet och hittade en artikel som också handlade om en undersökning som var gjord bland ungdomar i Sverige. Det enda resultatet som redovisades var att ”en fjärdedel av dem med muslimsk bakgrund hade blivit kränkta någon gång”. Var det allt? Det kunde också vara intressant att få reda på hur många svenskar som har blivit kränkta av muslimer någon gång. Jag har blivit det iallafall!

Kära besökare, hur ska det gå när massmedia nu håller på att indoktrinera oss med en förvrängd bild av vad som händer i vårt land? Beror det på att verkligheten är för hemsk för att prata om? Vad tror du?

Peace

Rune och Sune

PS. Kommentera gärna texten i vår gästbok!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har vi återgått till vår plats
Men det tog sin tid. Tänk så lätt man vänjer sig vid det som är gott! Livet är gott, när man får tillfälle att leva det ett tag. Men eftersom vi lever i utkanten av samhället har vi nu tvingats återgå till att leva i myndigheternas ledband.

Regeringen vill att vi ska jobba! Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden gör allt för att nonchalera oss! Och Socialbyrån vänder med förkärlek ut och in på våra liv då och då. Måste det vara så?

Vi har för länge sedan insett att vi lever våra liv på ren rutin. Varje månad är det samma kör på Socialbyrån och vi söker kontinuerligt jobb efter jobb fast vi är övertygade om att vi aldrig får något. Men vad ska man göra?

Men det mest skrämmande är att vi inte är ensamma. Det finns många, många i Sverige som tvingas leva under samma kränkande omständigheter. Det är ju fruktansvärt!

Skillnaden mellan paradiset och helvetet är mycket liten. Om vi bara hade fått var sitt jobb hade vi hamnat i paradiset. Men vi får tydligen fortsätta vår överlevnadskamp i helvetet tills vi dör. Men skit i det! Vi har accepterat att samhället tvingar oss att leva som vi gör. Men vi ger inte upp för det!

Kära besökare, ibland känns det som om samhällssystemet har tagit över våra liv. Vi är så trötta på att tvingas leva på andras villkor. Vi vill också känna att vi lever! Och det vill väl du också göra?

Peace

Rune och Sune

PS. Har du liknande erfarenheter så kan du väl skriva något i vår gästbok!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har vi slappat
Det är viktigt att då och då hoppa av samhällets ekorrhjul och varva ner. Det kan dom som jobbar göra. Men nu har vi också hoppat av och njutit av livet en stund. Det tycker vi att vi också hade rätt till!

Sune och jag har nu tagit det lugnt ett par veckor. Vi har inte gjort så mycket, men det brukar vi ändå inte göra! Men vi tog iallafall en time-out från våra känslor av att leva utan ett jobb. Och att leva med en dålig ekonomi. Och myndigheternas ständiga jagande med blåslampan. Vi kände att vi behövde tänka på oss själva och våra liv ett tag.

För att få distans till skiten började vi med att duka upp allt möjligt roligt som vi hade hemma. Vi njöt mycket av det och sköljde ner det med ett par öl och lite god musik. Och vi började fundera på om det inte är såhär livet egentligen ska vara! Det kändes så rätt!

Vi började tänka tillbaka på våra liv och allt strul som vi har gått igenom. Men sen fick musiken oss att tänka tillbaka på den underbara sommaren 1967. Den har blivit ihågkommen som "The Summer of Love". Det hela startade i San Francisco 1967 där 100.000-tals hippies samlades för att lyssna på musik och att umgås i en anda av gemenskap och kärlek. Det blev en stor happening där budskapen flödade över till Europa och oss. Och det var vi glada för! ”The Summer of Love” var en stor grej för mänskligheten!

I Sverige uppmärksammar vi händelser som har påverkat oss negativt. Nu har vi till exempel uppmärksammat årsdagen av mordet på Fadime. Och inte för så länge sedan uppmärksammade vi den katastrofala Kristallnatten. Men nu tycker Sune och jag att det är hög tid att uppmärksamma något positivt! Som till exempel att det nu är 40 år sedan ”The Summer of Love” ägde rum. Låt oss fira det men stor fest över hela Sverige för att hylla och sprida kärleken! Är det inte rätt tänkt?

Sune och jag gör vad vi kan! Vi har börjat jobba på att få ihop en happening till sommaren här i Malmö där vi vill uppmärksamma och sprida kärleken! Vill du hjälpa till så maila oss eller skriv något i vår gästbok!

Kära besökare, nu har vi hoppat på ekorrhjulet igen. Livet är svårt att leva i Sverige idag när man knappt får vara med! Men det har bara att hänga på!

Peace

Rune och Sune

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu har vi tänkt om
Det måste man göra då och då! Annars är det risk för att man stagnerar. Om du har följt vår kamp vet du att vi under förra året försökte vi få igång en dialog med våra politiker i riksdagen. Men eftersom dom inte visade något större intresse för oss har vi tänkt om! Nu ska vi försöka få igång ett samarbete med våra lokalpolitiker. Det kanske du också borde göra!

Eftersom all makt utgår från folket, så står det i lagen i alla fall, förstår vi inte varför våra politiker inte vill lyssna på oss och alla er som också har synpunkter på hur landet sköts.

Men vi lever i en demokrati! Och en av våra skyldigheter som medborgare är att ta del i landets utveckling. Vi är inte nöjda med att bara gå och rösta vart fjärde år. Samhällsutvecklingen sker dagligen och därför måste vi ges möjligheter att dagligen påverka utvecklingen. Det vill säga att samarbetet mellan politikerna och oss väljare måste förändras radikalt. Och det tänker Sune och jag att, med förhoppningsvis din hjälp, förändra. Vi hoppas innerligt att du ställer upp!

Vi tänker nu dra igång ett projekt som vi har döpt till ”Rädda Skåne”! Skåne är ett av de landskapen i Sverige som har de största samhällsproblemen. Många i Skåne har uppmärksammat dom, men politikerna sopar problemen under mattan eller blundar för dom. Så får det inte gå till i ett demokratiskt land!

Eftersom Sune och jag har hamnat i utkanten av samhället har vi inte riktigt koll på vad som händer och därför ber vi om hjälp med dina erfarenheter och synpunkter.

Samhällsproblemet som stör oss mest är otryggheten på stan. Bor du i Skåne och håller med oss? Har kunskaper att bidra med eller om du har blivit misshandlad, rånad, bestulen, haft strul med Polisen eller liknande så maila oss snarast.

Egentligen är vi inte intresserade av vem du är! För oss är du en medborgare som det har gått illa för. Med hjälp av dina erfarenheter och förslag till förändringar får vi bra underlag för att bearbeta våra lokalpolitiker på ett kraftfullt sätt.

Kära besökare, nu har vi flummat och filosoferat ett bra tag över vad som händer i Sverige. Nu är det dags att ta nästa steg och göra något åt det! Men vi kan inte göra det ensamma! Vill du hjälpa oss?

Peace

Rune och Sune

PS. Oj, oj, oj! Det kanske blir ett gott år ändå! Nu har vi fått två nya medlemmar i vår fan-club. Vi hälsar Madeleine och Marie hjärtligt välkomna i klubben. Det är schysst! Hjälp till att sprida budskapet!

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!Nu önskar vi dig ett Xxxx Xxxx År
Nu har det varit nyårsafton och egentligen skulle vi önska dig ett Gott Nytt År. Men det kan vi inte! Det verkar pretentiöst! Vi tror inte att det blir ett gott år. Och vi vet att det definitivt inte blir ett nytt år. Det blir bara samma skit som fortsätter! Men vi måste komma ihåg att det nu är år 2007.

Under tiden Sune och jag gjorde slut på julölen såg vi tillbaka på året som gått. Och det ser inte alls bra ut! Det har hänt för mycket skit i samhället och politikerna har gjort det allt svårare för oss. Därför tycker vi att det mer är på sin plats att önska dig ett Grått Nytt År. Längre än så vågar vi inte sträcka oss!

Att samhällsutvecklingen går på fel håll kan vi väl alla vara överens om. Sammanhållningen och gemenskapen som fanns på 60-talet är för länge sedan utrotad och har gradvis ersatts med ensamhet och frustration. Det tycker vi är en katastrofal utveckling!

Och det har blivit jobbigare i Malmö under de senaste åren. Vi har blivit alltmer besvikna på malmöborna. Det finns så många egoister som prioriterar sina egna idéer, istället för att samarbeta och hjälpa till att göra Malmö till en bra stad igen. En stad där vi kan trivas och där vi kan leva tillsammans i trygghet och harmoni.

Vi kan inte fortsätta med att öka avståndet mellan de olika folkgrupperna utan vi måste vara beredda att försaka lite av oss själva så att vi tillsammans kan forma ett bättre samhälle. Men det finns tyvärr allt fler malmöbor som inte vill samarbeta utan går sin egen väg! Det tycker vi är taskigt!

Som till exempel i fredags när imamen, under middagsbönen i moskén i Malmö, förklarade för en grupp malmöbor, och svenska medborgare, att det är förbjudet att fira nyårsafton med fyrverkerier och smällare. Kära nån! Det är en del av vår kultur och vi blir mycket besvikna när dom inte vill vara med och fira med oss!

Kära besökare, nu har vi avgett vårt nyårslöfte. Och denna gången tänker vi hålla det! Sune och jag har lovat oss själva att vi ska köpa en ny dagbok och fortsätta kampen för ett samhälle byggt på fred, kärlek och förståelse. Vilket är ditt nyårslöfte?

Peace

Rune och Sune

Fortsättning följer - kom snart tillbaka!